אבלות בני זוג וילדים [#2019]

שאלה:

מנקודת המבט הפנימי, מדוע בן זוג להתאבל במשך 30 ימים ואילו ילדים להתאבל במשך שנה שלמה?

תשובה:

בס”ד

חיבור בין בני זוג אף אם בשורש נשמתם אחד הם, הנקרא זיוג ראשון, מ”מ בגופם נבדלים זה מזו. וע”ז נאמר ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וכאשר נפרדים נעשה פרוד כמעט גמור, ולכך סגי ל’ יום, כי עדיין יש רוח דשדי בגוה.

אולם בין הורים לילדים, יש קשר חזק יותר בגוף. כמ”ש בעדיות שאביו ואמו, נותנים בו כל אחד ה’ דברים. ויתר על כן מקבל נפש מן אביו ואמו (עיין בהרחבה בספר לשם שבו ואחלמה חלק הביאורים שער העקודים פ”ה אות ח). ויתר על כן מקבל לבושי נפשו מן אביו ואמו, שדרך לבושים אלו מקבל כל שפעו מלעילא. ולכך בפנימיות עצמו יש חלק מהם. ובשעה שמסתלקים, חלק זה שניתן לו ע”י, חלקו נלקח עמהם, והרי שחל אף בבנים מות פורתא.