אם עבודתנו עכשיו היא רק להגיע לנפש דיחידה [#6558]

שאלה:

אסרו חג פסח תש”פ
הרב מסביר יותר בפרטות (בהשאלות ותשובות אחר הדרשה השלישית בנושא הקורונה) שהאדם מגיע ליחודית שלו ע”י לימוד בספרים המושכים את נפשו שהוא דרגת “נפש דנפש דנפש דיחידה.” ממה שאני מבין מתוך תשובה קודמת של הרב בענינם אלו, לכאורה זהו גילוי היחידה בדרגה של ה”נפש” כיון שהוא גילוי “האני” האמיתי של האדם, אמנם למעלה מזה יש את רוח ונשמה וחיה ויחידה דיחידה, ובדרגות אלו האדם מתבטל, דבק, ומתכלל מצאותו עם האור א”ס. והשאלה הוא, האם עבודתינו עכשיו להגיע לה”אני” הפרטי שלי, שהוא נפש דיחידה, או האם צריך להגיע יותר מזה, לביטול האני, והתכללות האני באור א”ס? האם הרב בהדרשא מתייחס רק לרוב בנ”א אבל בודאי כל יחיד ויחיד צריך להתבודד על הדרגות הגבוהות הנ”ל (עכ”פ ברצוא ושוב) בהיחידה?

תשובה:

על כל אדם לילך מחיל אל חיל מדרגה אחר מדרגה מהמקום שבו הוא נמצא. ובכל מדרגה עליו למצוא את נקודת היחודיות שלו, שזהו היחידה במדרגה זו. וזה שייך לכל אדם.

אצל מבקשי השם הפנימיים בעלי אור של מסירות נפש, נצרך גם לצרף עבודה על היחידה הכוללת, במקביל לעבודה של ההדרגה.