בדברי המס”י שהובאש ריח החסידות בעיני המון האנשים [#3461]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א,

בפי’ בלבבי על מסל”י פרק י”ח על מש”כ הרמח”ל: והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, ומן המשכילים עמהם וכו’, מדברי הרב שם משמע שהכוונה להרואים אף חסידים אמיתיים ולא הבינו עניני החסידות כראוי. ולא הבנתי, דלכאורה כוונת הרמח”ל להרואים אותם שאינו חסידים אמיתיים.

למדתי הקונטרס “הצורך בלימוד והכרת הנפש” ורוצה אני ללמוד עוד בהאי ענינא. אולי בינתיים אאזין לשיעורים השייכים לזה בקול הלשון. יה”ר שאזכה למצוא דרכי בקדש.

בברכה הדיוט ובכבוד רב,

תשובה:

בס”ד

ישנם ג’ מיני בנ”א.

א. המון האנשים: שאינם מבינים וחכמים הרבה, ובעינם הבאישו בודאי.

ב. משכילים: אנשי חכמה אולם לא עמדו על סוד מהות החסידות, ואף בעיניהם הבאישו. ועל זה דובר בפרוש.

ג. חסידים: שאף חסיד יתכן שלא יעמוד על דעת חסיד אחר. כשם שבלימוד יתכן שחכם אחד לא יעמוד על דעת רעהו, כי לכל אחד שורש עצמי והוא הנקרא “ארח” כמו שביאר הגר”א במשלי. כן הוא בחסידות שפעמים נראה לחסיד אחד שחברו החסיד טועה ואינו עומד על נקודת החסידות, אום באמת זה נובע משורשים שונים ואלו ואלו דרכי אמת, אלו ואלו דברי אלקים חיים.