תפילין – האם שמאלי יאמן ידו לכתוב בימין ויניח בשמאל [#2118]

שאלה:

שלום וברכה.
אני שמאלי ולכן מניח תפילין על יד ימין. האם יש עניין/אפשרות להתאמן לכתוב ביד ימין וע”י כך, להניח תפילין על יד שמאל?

בברכת חודש טוב

תשובה:

כתב השו”ע (או”ח כ”ז ס”ו), אשר יד ימינו אם עושה כל מאכלתו בשמאל מניח בשמאלו שהוא ימין כל אדם, ואם שולט בשתי ידיו, מניח בשמאל כל אדם. ואם כותב בימינו ושאר כל מעשיו עושה בשמאלו וכו’ י”א שיניח תפילין ביד שתש כחד בעינן יד ככה, וי”א שהיד שהיא כותב בה היא חשובה ימין לענין זה ומניח ביד שכנגדה. הגה, וכן נהוג.

ועיין קצש”ע הלכות תפילין, וכן אם לא נולד אטר כלל אלא שלאחר כך הרגיל את עצמו לכתוב בשמאל ועושה כל מלאכתו בימינו, מניח בשמאלו של כל אדם, ומקורו מרדכי הלכות קטנות מנחות (לו ע”ב), ב”י סימן כג, מגן אברהם סימן כ”ז סק”י. ועיין משנ”ב ס”ק כ”ב.

ולהיפך אטר שהרגיל עצמו לכתוב בימין מניח בשמאל. כ”כ בשו”ע הרב ס”י. וכתבו בפסקי התוספות במנחות (אות קכ”ד) טוב שירגיל עצמו לכתוב ביד ימין. אולם נחלקו בכך הפוסקים, עיין תשובות ש”י? ח”ב סי’ פ”ה ועוד אחרונים.

אולם שיטת המקובלים, עיין שע”ת סק”ו שגם אטר מניח ביד שמאל כנגד הלב, בשם מהר”י צמח. ולפיכך מי שאינו כהן (כמעשה של הח”ח שחשש לבעל מום) אם נשמתו מעולם של פרצופי עתיק ואריך, אין צורך לשנות. ואם נשמתו משאר פרצופים, ישנה ויניח בשתי ידיו מספק, והטעם כי בעתיק דוכ’ ונוק’ מחוברים אב”א זה עם זה. ונמצא שצד הנקבה מתהפך אצלה ימין ושמאל. אולם בכללות כולו זכר. וכן אריך ימינו זכרו משאלו נוק’, אולם פניו למערב כמו שכתב הרש”ש, ולכך מתהפך אצלו ימין ושמאל משל כל אדם ששניהם למזרח. ולפיכך אין צורך לשנות, משא”כ בשאר פרצופים זהו התגברות שמאל על ימין, וראוי לשנותו, כנ”ל.