דור המבול ודור המדבר [#1115]

שאלה:

רבותינו אומרים (הגר”א ז”ל ועוד), שבדורות אחרונים עתידים לחזור ולהתגלגל אותם ג’ דורות של רשעים מדורות קדמונים – דור המבול, דור ההפלגה וסדום, ומה ששם היה מחולק לשליש שליש שליש – בדורא בתראה עתידים כל אלו לחזור בבת אחת.
כיצד זה מתישב עם המשנה בסנהדרין י “דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין ” דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא ” “דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין
לפי מה שרבותינו אומרים שעתידים להתגלגל בדורות האחרונים שלשת דורות אלו אבל אם אין להם חלק לעולם הבא כיצד הם מתגלגים ?
ועוד שאלה אם כל הנשמות שלנו היו במעמד הר סיני כחלק משש מאות האלף שעמדו למרגלות הר סיני כיצד אין להם חלק לעולם הבא? הרי הם שורש הנשמות שמהם אנו יצאנו .תודה

תשובה:

א. יש גילגול לצורך המגלגל ויש גילגול לצורך זולתו. וישנם צדיקים שמתגלגלים לצורך זולתם. וכן יש רשעים. ג׳ דורות הללו עיקר גילגולם לצורך נסיון לזולתם.
ב. מבואר באריז״ל שיש מדריגה למעלה מעוה״ב ושם יש להם חלק.
זאת ועוד, כן מבואר ברמח״ל, שיש אופן שמן השורש נעשו ענפים וזה מדרגת מתן תורה ויש אופן שמן הענפים נבנים שורשים וזהו עוה״ב.