שאר ספרי דע את [#1840]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,
א) שלו’ להרב שליט”א, זה שאלה ארוכה עם הרבה פרטים, וסליחה על כל האריכות כדי להבהיר את השאלה. קראתי את התשובה החשובה של הרב בענין הסדר הלימוד של סדרת “דע את”, וזה היה תועלת גדול לי שעכשיו יש סדר יותר ברורה להסדרה הגדולה הזו. יש עוד סדרות של “דע עת” שלא הוזכר בהתשובה הנ”ל ואני רציתי לדעת גם מטרתן, ובאיזה שלב בסדרת “דע עת” ללמוד בהן, ואלו הם –
דע את אמונתך. דע את בטחונך. דע את גאולתך. דע את גופך. דע את לבך. דע את משפחתך. דע את עמך. דע את ריעך. דע את תורתך. דע את שמחתך. דע את כוחותיך. דע את רפואתך. (וגם שמעתי מפי שמועה בשם הרב שליט”א שסדרת דע את ביתך ודע את ילדיך הם לימודים בפני עצמם).
1- חישבתי ש”דע את אמונתך” הוא סוגית י”ג עיקרי אמונה ושייך יותר לספרי העבודה של הרב, כמו ספרי “בלבבי” והשיעורים בעניני יראת ה’ ואהבת ה’, וכן “דע את בטחונך”, אבל אולי זה גם זה ענף של “דע את עצמך” כיון שמדבר גם בבטחון עצמי, וגם חישבתי ש”דע את גאולתך” הוא עוד ענף של “דע את עצמך” כיון ששיעורים אלו מטרתן לגאול ה”אני” האמיתי של האדם.
2- אני לא מבין הכיוון של “דע את גופך”, וגם משום שסדרה זו לא הושלם.
3- “דע את משפחתך” לכאורה הוא ענף של “דע את ביתך” ו”דע את ילדיך”.
4- “דע את עמך” ו”דע את ריעך” שהם סוגית אהבת ישראל, מצד אחד חישבתי ששלב זה בא אחר דע את עצמך, כיון שהאדם צריך תחילה לגלות נשמתו הטהורה כדי לאהוב הזולת באמת, אמנם מצד אחד אולי להיפוך, בתחילה אני צריך לצאת מעצמי וללמוד איך לאהוב אחרים, קודם שאני לומד איך לאהוב את עצמי…
5- אני רואה “דע את תורתך” כענף של “דע את הויתך”, ששם מבאר הרב שהתורה הוא עצם הוית הנפש, וא”כ “דע את תורתך” (ובפרט שיעור י”ז שמבאר איך התורה הוא הוית נפשו של האדם) הוא השלמה, וגם המטרה, של “דע את הויתך” – האם זה נכון? ודרך אגב, בסדרת “דע את הויתך” הרב לא הזכיר את הדרך לגלות היחידה ע”י לימוד התורה, האם משום “דע את הויתך” נאמרו לבעלי תשובה שלא היו מסוגלים לעמול בתורה, ורק ב”דע את תורתך” הרב הזכיר את הדרך להויה ע”י לימוד התורה כיון ששיעורים אלו נאמרו לאברכי כולל?
6- גם “דע את שמחחך” הוא לכאורה ענף מ”דע את עצמך”, כיון שהוא מדבר על שמחה בעצם ההיות, שהוזכר ב”דע את עצמך”, אבל אפשר שהוא צריך לבוא אחר “דע את הויתך” כיון שמדבר בעומק הרבה יותר בענין הויה.
7- “דע את כוחותיך” לכאורה הוא לימוד מאד עיוני שאני רואה כהשלמה ל”דע את נפשך”, אבל סדרה זו משתמש בלשונות מאד עמוקים – האם הרב ממליץ איזה ספרים או שיעורים שיכולים להיעזר לנו להבין שיעורים אלו?
8- “דע את רפואתך” הוא לכאורה ג”כ צריך לבוא אחר “דע את הויתך” כיון שמדבר הרבה על ענין ההויה ואיך האדם יכול להשתשמש בענין ההויה כרפואה הן להנפש הן להגוף.
9- וכן “דע את לבך” אני לא מבין מה היה מטרה, האם הוא לפתוח את מציאות הרוחניות שלנו וא”כ הוא עוד ענף של “דע את עצמך”?
10- ובקשור לשאלה זה, יש הרבה סדרות של הרב שמשתמשים בלשון נפשית בשמות אחרות, יש את סדרת “דע את נפשך”, “דע את נשמתך”, “דע את הויתך”, ו”דע את לבך”, “דע את יחודיך” – מה החילוק בין הגדרות אלו? האם הם לאו דוקא וכולן הם פתחים שונות לגלות את מציאות הרוחניות שלנו? לדוגמא, מה החילוק בין ה”לב” מה”נשמה”? ואם הלב הוא מציאות הרוחניות שלנו א”כ זהו ההויה-יחידה, וא”כ מה החילוק בין דע את “הויתך” לדע את “לבך”? האם יש חילוק בין “לב” ל”הוית” האדם?
רצוני לדעת מהרב את על הגדרות הנ”ל הם נכונות. תודה מאד מאד מאד להרב !!
(שאלה זו נוגע לי מאד בפרטות כיון שיש בנ”א שיודעים שאני מתרגם שיעורי הרב לאינגליש וכמעט בכל פעם הם שואלים ממני מהו הסדר בזה. אני עונה להם כמו שאמר הרב שבתחילה יש ללמוד דע את עצמך, נפשך, והרגשותיך, ומשם תלוי בנטיית הלב.)
בהוקרה רבה.

תשובה:

א) “דע את אמונתך” – בירור שכלי ומעמיק של י”ג עיקרים, למעשה.

“דע את בטחונך” – חיבור של בטחון בקב”ה רוחני עליון אף בהלבשה של בטחון עצמי תחתון מכח כך

“דע את גאולתך” – מקביל ל”דע את נפשך” עם דגש על דרך מעשית.

ב) “דע את גופך” – הכרת הגוף כהתגלות של אור הנשמה, מקבלים זה לזה, ולפי”ז פעולה נכונה עם הגוף.

ג) “דע את משפחך”, וכן “דע את ילדיך”, הדרכה מעשית מתוך מבט מבורר של כוחות הנפש. לעומת זאת “דע את ביתך”, פנימיותו איך ההוה ה”אחד” שנה תכלית בית בישראל.

ד) ע”ד כלל קודם צריך לאהוב עצמו באמת ואח”כ לאהוב לזולתו. פעמים אם שקוע ב”אני” השלילי יש להקדים יציאה מעצמו ע”מ לחזור לעצמו הנקי. וזהו מהלך של “דע את עמך” ו”ריעך”.

ה) “דע את תורתך” – שלבי השגת התורה עד כח ההויה. נכון הדבר ביחס של “דע את הויתך” ל”תורתך” שכתבת.

ו) “דע את שמחתך” הוא אוסף שיעורים ולא נאמרו בסדרה, ולכך אין שם סדר ובנין שיעור אחר שיעור. ולפיכך עוסק במדרגות שונות של שמחה, עד העליונה, מכ ההויה שבנפש.

ז) “דע את כוחותיך” נבנה על ע’ כוחות הנפש ששורש בראשונים. להבנת סנגון הדברים נצרך שפה של “מורה נבוכים”, בהקבלה להבנת שפת הנפש לפי קבלה. זהו שילוב של הנ”ל.

ח) “דע את רפואתך” – כן זו סדרה שנאמר סמוך ונראה ל”דע את הויתך”, כהמשך המהלך, ובפרט לאלו שרעו בשדות זרים, במזרח הרחוק, שאלו היו שומרי השיעור.

ט) “דע את לבך” – המטרה, הכרת הקיף כוחות הלב ומבט ישר ומבורר על הגנוז בלב. אולם לא סדר עבודה מעשית.

י) יש חילוק בין לב להויה. לב מקום הארת המדות, כה ההכרה שבהם, ההשכלה שבהם, ובהרגשה שבהם. לעומת זאת, ההויה עצם ההיות שמאירים בשכל ובלב. כל סדרה נקבע לה שם בדוקא. נשמה יש בה בכללות ה’ חלקים – נרנח”י. ב”דע את נשמתך” נעשה חלוקה להנ”ל. לעומת “הויתך”, שנוגע במכוון להויה-יחידה. לב, כנ”ל. “יחודיך” גילוי מצד היותו יחיד בדבר זה. ב”הויתך” נתבאר דרך כללית להגיע להויה ב”יחודיך”, דרך יחודית, לגלות את היחידיות שבך.

קטגוריות