הנשמות שבדורנו – מהיכן הם [#2810]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א
האם הרב אמר שהנשמות שלנו הם דור ההפלגה דור המבול אנשי סדום, או שההשפעה שבעולם שלנו זה מהגלגולי נשמות הללו?

תשובה:

השאלה היא נכונה. בעומק, הגדרת הדבר שגם לנו יש את אותו חלק. משה רבינו נקרא משה – “כי מן המים השתיהו”, אומר האריז”ל, “מן המים השתיהו”, מדור המבול ששם הייתה גזירה של מים. רק שבכל דור ודור היו חלקי נשמות של קדושה, בסדום הרי זה לא היה דור אלא רק אותה העיר, אבל גם שם הייתה בחינה של לוט. ודור ההפלגה, הקב”ה בלל את שפתם, אבל שאר אלו שלא נבללו שפתם עדיין היו בקדושה. בדור המבול מצד נח זה בניו. הרי שאנחנו מאותם חלקים של אותם נשמות שהיו באותו דור, רק מצד התיקון. כלומר, אנחנו אלו ששייכים לקדושה. אבל, כשם שבאותו דור הם היו מיעוט דמיעוט ביחס לכלל, גם היום בדור שלנו, הנשמות הקדושות והטהורות הם מיעוט, והכלל הרווח יותר, כמו שאומרים רבותינו, רובם של הנשמות הם ערב רב גמור, והערב רב בשורשו יסוד המים, דור המבול, יסוד האש – סדום, יסוד הרוח – דור ההפלגה, אלו הם שורשי החלקים שנמצאים גם באדם. רק מי שהוא קדוש – מחלק הקדושה, ומי שלא – מחלק הקלקול.