חיבוט בהושענא רבה [#2366]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א

א-שמעתי בשיעור מהרב שיש תיקון לישמעאל בהושענא רבה, ע”י חיבוט ערבה, וא’ מהרמזים לכך היה משום שערבה הוא מלשון “ערבים” שהוא ישמעאל, וע”י הערבה בהושע”ר יש החזרה של ישמעאל לקדושה. בשיעור הקודמת לכך, הרב דיבר על ענין הערב רב, ושאין להם תיקון אפי’ ע”י הערבה בהושע”ר, ורק בבחי’ “שבירתן הוא תיקונם”, שע”י החיבוט אנו מחזירין אותם להעפר, וא”כ אין להם החזרה לקדושה בפועל כמו שאר אומות העולם, רק ע”י ביטולם יש להם תיקון ממילא. (אין זה לשון הרב ממש, זהו הבנה שלי בדברי הרב, ואם אני שוגה בכך, נא לתקן את הבנתי). אמנם לכאורה צ”ע דהא גם ערב רב הוא מלשון “ערבה” וא”כ כמו שבישמעאלערבי שיש להם תיקון בפועל ע”י חיבוט ערבה, למה אין תיקון לערב רב ע”י ענין הערבה?
ב-גם צ”ע לי כל הענין של הערב רב אם יש להן תיקון או לא, כיון שבמבואר בדעת תבונות שלבסוף יהי’ תיקון גם לרע גמור, ושבירתן היא תקונם, ששבירת הרע הוא גופא התיקון של הרע גמור. השאלה היא לא אם יש להן תיקון או לא, בודאי הכל יהי’ מתוקן לעת”ל, גם עמלק וערב רב יהי’ מתוקן לעת”ל. השאלה היא, אם יש להם שייכות לתיקון אפי’ השתא, וכמו שיש תיקון לישמעאל השתא ע”י ערבה, ע”י שאנו חובטים הערבה-ערבי-ישמעאל, למה אין תיקון השתא גם להערב רב, שגם אנו חובטים ו”ממיתן” אותם. וגם משום שיש תיקון לישמעאל ע”י שחובטים ה”ערבה”ערבי, גם תהא תיקון להערב רב מאותו ענין גופא. א”כ לא הבנתי מה החילוק

תשובה:

א) ישמעאל הוא ה”יש” שעובר. משא”כ הע”ר [הערב רב] ה”אין”. ולכך תיקונם בביטולם

ב) חבטה זהו ביטול פורתא