שבע ספירות וארבעת היסודות [#1230]

שאלה:

לכל אחד משבעת ההרגשים השליליים שנזכרו בדע את הרגשותיך האם כל הרגש כולל רק יסוד אחד שגורם להרגש הספציפי הזה או האם יש ענף או ענפים שמניעים את ההרגש (כמו אש דמים או אש דמים דאש)? מה היסוד או יסודות מאחורי כל אחד שבעת ההרגשים השליליים? תודה לכל עזרתך. אני עדיין מרוויח המון מכל הספרים שלך. חברי סיפר לי כמה פעמים שהוא עכשו התחיל ללמוד את הספרים של ‘בלבבי’ וזה משנה את החיים שלו באופן חיובי.

תשובה:

א. לאלה יש יסוד עיקרי ובנוסף לכך עירוב עם שאר היסודות בהדרגה.
ב. אהבה- מים, יראה- אש. התפארות- רוח. נצחון- אש דמים. הודיה-מים דאש. התקשרות- מים דרוח. שפלות- עפר.
זהו בכללות ויש התפשטות רחבה יותר.