להיות תחת התעללות… [#2219]

שאלה:

שאלה; ללא וויץ! האם יש מושג להיות נקרא ‘תינוק שנשבה’ בין התעללות-מההורים, משפחה, או חוג? ומהו העבודה אז? [המצוות הם כרובוטיקה…, אז] ?!

תשובה:

בס”ד

בכל דבר יש תפיסת שלם ותפיסת חלק. וכן בקלקול. ודוגמא בהירה לכך, מות – קלקול שלם. חולי – קלקול חלקי.

וכן במושג תינוק שנשבה, יש תפיסת שלם, נשבה לבין האומות ואינו יודע כלל מעיקר היהדות. ויש תפיסה חלקית, הן בכמות והן באיכות.

ובדקות כמעט כל אדם במידה מסוימת הוא תינוק שנשבה הן באיכות והן בכמות.

אופני התיקון בקצרה:

לשם כך נביא בס”ד ג’ מהלכים אשר נצרך לשלבם יחדיו, ולא אחד בלבד.

  • א. תיקון בתפיסת פרט. להשלים את הפרטים החסרים, הן חסרונם בכמות, והן חסרונם באיכות.
  • ב. חויה מתקנת. לחזור לחות את כל מה שחוה, נקודות עיקריות שהם בבחינת רובו ככולו, באופן פנימי יותר ומדויק יותר.
  • ג. התחלה חדשה. כתינוק שנולד וגר שנתגיר, וכבעל תשובה. לגעת במקום עמוק יותר בנפש ומשם להתחיל התחלה חדשה.