ליקוטי מוהר”ן [#1083]

שאלה:

כתוב בליקוטי מוהר”ן ח”א, קצ”ג: “דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך ואפילו אם יחזק מחשבתו מאד שיהי לו ממון – בודאי יהיה לו, וכן בכל דבר, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות”
רציתי לשאול:
א. מה הכוונה מבחינה מעשית שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות?
ב. מה הכוונה מבחינה מעשית לחזק ולגבר מחשבה?
ג. האם מדובר רק בדברים גשמיים או בכל ענין? האם זה נכון גם אחרי העולם הזה?
ד. מהו עומק הדבר שמחשבה בביטול כל ההרגשות בודאי מתקיימת?
ה. כיצד יש לתפוס את כח המחשבה הנ”ל במבט של השגחה פרטית?
ו. הם זה דבר טוב לפעול דברים באופן הנ”ל? האם צריך כוונה מסויימת?
ז. מה היחס בין כח המחשבה הנ”ל לכח הבטחון
מהסוג שהאדם בוטח שיתקיים רצונו?
ח. על כח המחשבה וכח הבטחון ישנה התבטאות בספרים של וודאות, שבודאי יהיה לו. האם ישנם דברים נוספים שפועלים דברים בוודאות?

תשובה:

א. עליה מעולם ההרגשה לעולם המחשבה. עיין בספר המספיק לעובדי ה' פרקי הפרישות והתבודדות בסופו.
ב. דבקות בעולם המחשבה החושית כמו שהחושים מרגישים כן בשורש המחשבה שהיא שורש החושים היא חושית גמורה למי שנמצא במדרגת מחשבה.
ג. כן. כן.
ד. כי הרגש אותיות גרש – עולם ההתנגדויות. משא"כ מחשבה סוג האחדות "כולם בחכמה עשית", "כולם יחד".
ה. המחשבה כל הכללות כנ"ל "כולם". וגם כוללת את כל הפרטות. וזהו "עיני ה", השגחה פרטית שהיא חכמה – ולכך חכמי העדה נקראים "עיני העדה".
ו. כן. ולמעלה מכך ישנו כח ביטול. עבודה זו היא בסוד היש הגמור.
ז. בטחון – עולם ההרגשה. משא"כ עבודה זו בביטול כח המרגיש.
ח. מלעילא לתתא - נבואה.