עוד שאלות בענין מהלכי הלימוד כפי השבטים [#7670]

שאלה:

יישר כחך מאד מאד להרב על התשובה החשובה מאד בענין מהלכי הלימוד כפי י”ב שבטים, שנותנת לי הרבה בירור באופן דרכי הלימוד שלי, ובו אני יכול להועיל אחרים בזה ולהראות להם שורש כוחם בלימוד התורה הק’.

בתשובה הזה של הרב מונח כמה נקודות חשובות עד למאד ואני רוצה לברר יותר את התמונה, אם אפשר.

א)תכונת דרך הלימוד של “נפתלי” הוא ללמוד בעמל. כנראה שזהו המהלך הכללי לכל הישיבות כולם, שדורש בעיקר עמילות בתורה, אבל לכאורה אם תכונה זו של “עמל” הוא בעיקר שייך למי ששורשו בנפתלי א”כ לפי”ז נמצא שכל הישיבות דורשים מהלך אחד מכל הבחורים ומכל האברכים שאינה תואמת לנפש לכל א’ וא’, דרק אלו ששורשם בנפתלי שייכים יותר ללימוד בעמילות עד הסוף….

ב)גבי הדרך הלימוד ששייך ללוי הרב אמר שהוא “חיבור של__לשיטתו”, נראה שיש כאן מילה חסר, האם כוונת הרב היה חיבור של סברא לשיטתו?

ג) מהלך הלימוד של “יוסף” הוא לחדש תורה, שומע ומוסיף. והנה ידוע שיוסף היה הדרך הכוללת את כל השבטים. וא”כ נמצא שזהו דרך  הכוללת בלימוד, לחדש חידושין כסדר? אם נכון הדברים, למה זה הוא הדרך הכוללת לעומת שאר הדרכים של השבטים?

ד) בההפרטות יותר ב”יוסף”, האם יש ג”כ מהלך לימוד ששייך לאפרים ומנשה?

ה)הרב כתב שהמהלך של ר’ שמעון שקאפ שייך לגד. לפי”ז מהו השורש של ר’ חיים בריסקר והרוגאטשאביר, שהם השני העמודים הגדולים האחרים בלימוד (מלבד ר’ שמעון) כמו שהרב מבאר?

ו) איזה שבט הוא השורש של מהלך הלימוד של (א) ר’ ברוך בער? (ב) החזון איש (ג) הבריסקר רב?

ממש יישר כחך להרב, עמוק עמוק מתוך ליבי, על כל ההדרכה המפורטת ממש לכל ענין עד פרטי הפרטים של נפשנו ועבודתינו, ובפרט על ענין זו שהרב כבר השיב עליה, וגם אני מתפעל עכשיו על המהירות התשובות לשאלות אלה, שהם בבחינת “נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר”. תודה רבה מאד מאד הלהרב וה’ יברך אותך עד אין סוף ב”ה. (ועד בכלל).

 

תשובה:

א. נכון, אי אפשר לחפש דרך שווה לכולם.

ב. כן. אולם גם חשבון.

ג. תביעה וחיפוש תוספת. ולא תוספת שנולדה מתוך הדברים.

ד. כן. אפרים – פרו ורבו, חידוש של הולדה ע”י ליבון וחיבור סוגיות. מנשה, מלשון שונה הלכות, ומתוך כך מתחדש.

ה. ר’ חיים, לחלק לחלקיו, בחינת יששכר, יודעי בינה, בינה – בין לבין.

רוגוצ’ובר קו אמצע, חיבור – לוי, לשיטתו, כנ”ל.

ו. ר’ ברוך בער יוסף, תלמיד שומע ומוסיף. חזון איש, ראובן, ראו-בן. מבט, תפיסה, הסתכלות. בריסקר רב – אשר, מעדני מלך, סולת נקיה.