עליה לנרנח”י ובלבביפדיה [#2771]

שאלה:

שלום כבוד הרב,

שמעתי הרבה שיעורים של הרב שמדבר על כל מיני הכרות נפש שיהודי יכול לעלות אליהם מהנפש הבהמית שלו, בקיצור נרנח”י.
1. אני מניח שהרב לא יוכל לפרט לי את כל הפרטים אבל בכל שלב שאדם נמצא בו (בהמית, נפש, רוח נשמה חיה) איך עוזב את השלב הנוכחי ועולה לשלב הבא (נפש רוח נשמה חיה יחידה)?
2. האם הרב יוכל לפרט לי (אני אשמח כמה שיותר) איזה ספרי רבותינו עוסקים בכל אחד מהשלבים ואיך עולים אליו (אני מכיר שהתניא עוסק בעליה מבהמית לנפש אלוקית אבל לא יותר מזה), כל ספר יתקבל בברכה (חסידות, קבלה וכו’)
3. מה המכוון של הרב בשיעורי הבלבביפדיה? ואיך הלומד אמור לגשת אליהם ומה לבנות מהם?

תודה רבה על הכל

תשובה:

בס”ד.

א. כל עליה שורש התנועה רוח היפך עפר שקבוע לתתא. והנה אפא יש עליה באופן של מים, משכני אחריך נרוצה, נמשך אחריו כברזל אחר אבן השואבת, צמאה לך נפשי, וכו’. ויש עליה באופן של אש כליון המדרגה שבה אוחז, בבחינת כל זה איננו שוה לי. ויש עליה באופן של רוח, שנמצא תמיד בתנועה, ילכו מחיל אל חיל. ויתר על כן יש עליה של מסירות נפש.

ב. הדברים נכתבים כדוגמא בעלמא ובכל מדרגה ומדרגה אפשר להוסיף כהנה וכהנה, כי יש נרנח”י דנרנח”י, וכו’.

נפש בהמית: עיקר תורת המוסר עוסק לברר זאת.

נפש: קיום ד’ אמות של הלכה שו”ע ונושאי כליו

רוח: יסוד ושורש העבודה

נשמה: תורת [הרבי] הרש”ב ותורת ר’ חיים מבריסק

חיה: תורת ר’ פנחס מקוריץ

יחידה: רזין דרזין. תורה המחברת סוד ופשט. סוד והלכה. ישנן פעמים רבות בזוה”ק, ובעיקר בתיקונים. ומפוזר הרבה ברבותינו הן בגר”א לחד, והן בתורת החסידות, והן בטעמי המצות לאריז”ל, ספר תולדות יעקב, של”ה בק’ בדימוע המצות ועוד. ובעומק סוד האחד הגמור, שממנו מאיר אור אחדות בסוד עם הפשט.

ד. כשם שהרמב”ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כאן כל הלכות ברכות ק”ש וכו’. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית או קובץ כל הפרטים. ואזי נגלה השורש של “החכמה”, “כולם בחכמה עשית”. ב. זיוג המוליד חידוש. והוא מדריגת עץ ופירות.