פסח – דילוג וסדר בליל פסח [#2569]

שאלה:

ליל פסח הוא זמן של דילוג, והרב מבאר שבליל פסח האדם יכול לדלג על כל סולם של עליי’ בעבודת ה’, ולקפוץ לה’ בלי כל מדרגות התחתונות. וא”כ למה דוקא בליל פסח מצינו את הענין של “סדר”, מה שלא מצינו בשאר המועדים? האם י”ל משום שהסדר בליל פסח היא גופא “סדר” של דילוג, שע”י השלבים של הסדר בליל פסח האדם יכול לדלג לקרבת ה’ יותר מהירה ביחס לשאר השנה? ובקשור להנ”ל פעם שמעתי מהרב שיש “סדר” גם לדילוג, רק שאינו כפי סדר הרגילה. האם הרב יכול לבאר יותר לי מהי ה”סדר” של דילוג, וליתן דוגמא לכך?

תשובה:

בס”ד

“מדלג על ההרים”, כאדם המדלג מהר להר. אולם ישנו כיון להיכן מדלג וכן אינו מדלג בהכרח כמה הרים אלא מהר להר. וכדו’. ובאמת ליל פסח הוא סדר של דילוג כמבואר בשאלתכם. וביאור הדבר. סדר כל השנה שיש קטנות ויש גדלות. ושלבי הדבר קודם קטנות ואח”כ מן הקטנות עולה לגדלות.

גדל, אותיות דלג. יש אופן להגיע לגדלות ע”י מעבר שלב שלב, מן קטנות לגדלות, ויש אופן להגיע לגדלות מכח דילוג. וכאשר מדלג אינו מדלג בלא סדר אלא את אותו סדר שהיה ראוי לו לעשות מדלג על שלביו ועולה להיכן שהיה צריך להגיע ע”פ סדר המדרגות.