קדיש [#1281]

שאלה:

למה אומרים קדיש על מי שמת שנים עשר חודש (בגלל שמשפט רשעים בגיהנם י”ב חדש) האם זה רק על העבירות שעשה אחרי יום הכיפורים הלא מכיון שלא עבר על כרתות ומיתות ב”ד יום הכיפורים מכפר וגם אמר בכל יום סלח לנו ואם אינו מאמין שהשם מכפר אין זה כי אם ברכה לבטלה . ואם נאמר שהמחילה הוא עניןרק על המרידה בהקב”ה אבל לא על העדר האור של המצוות . איזה זיכוך שייך על זה.

תשובה:

למ"ד אינו מכפר אלא לשבים, אפשר שלא שב. הלא אמרו בסוף יומא שישנם עבירות שיוה"כ תולה ויסורים ממרקים. ומנ"ל שלא חטא בהנ"ל בגלגול זה או אחר. ביחס שהתפלל, מי אמר שנתקבלה תפילתו. וביתר שאת, תפילה ללא תשובה אינה שלמה. על העדר אור המצוות שייך התדבקות באור הסובב, שיחזור וימלא את האור בממלא, כמבואר רבות בתורת חב"ד. אולם יתר על כן, כפרה הוא קינוח וניקיון. ונצרך ראשית מחילה, ואחר כך קינוח וניקיון. ואת זה הוא אינו עושה בשלמות. ולזה נצרך יסורים. שהרי "אין יסורים בלא חטא". ומדוע גם בני אדם בעוה"ז מתייסרים אחר יוה"כ? ויתר על כן, "משפט רשעים בגיהנם יב' חודש" קאי אחר שקיבלו כל הזיכוך מן החטא ממש. ואזי נשאר יב' חודש, ע"מ שיהיו ראויים להיכנס לג"ע. והוא הממוצע בין מקום הכפרה העיקרי לג"ע, כמבואר בדברי רז"ל.