נשים כשפניות [#10111]

כ"ו טבת התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב.
נושא זה קשה עלי.
הרי איננו מוצאים כשפים כיום. ואילו בגמרא שהוא אחרי הסתלקות הנבואה עדין מדברים על כשפים כמו נשות רב נחמן. ויש כשפים שהם מעשי פלא ממש. כמו בסנהדרין סנהדרין ס״ז ב שהפך אשה לחמור או מים יהפכו לעקרבים. ותלה שמעון בן שטח שמונים מכשפות ביום אחד. ומכשפה לא תחיה כי מצויין בנשים יותר מבאנשים. “מרבה נשים מרבה כשפים”. האמנם?

למה אין אנו רואים כשפים כאלה כיום. ולמה דוקא נשים קשורות לכישוף? וכיום לא רואים זאת כלל.

תשובה:

עיין אבן עזרא (שמות, ג, כב) וז”ל, וככה הזהיר המכשפה, כי הנשים בעלות כשפים יותר מן הזכרים. וכן הוא ברבינו בחיי (שמות, כב, יז). ולכך אמרו (אבות, פ”ב, מ”ז) מרבה נשים מרבה כשפים. ועיי”ש מרכבת המשנה, שעושים כשפים לאיש כדי שלא יהיה לו כח ההולדה, וזה יהיה מצד קנאת הנשים זו בזו, כגון שנשא ב’ נשים. ומעין כך כתב בעה”ט (כי תצא, כא, טו). וכן במאירי (אבות, שם).

ועיין מהר”ל (אבות, שם) היא (האשה) נוטה אל מדרגת הכשוף מדרגה פחותה, כי הכשוף נמצא בנשים שהם פחותים ושפלים במדרגה. ויותר מזה, כי הכשוף הוא צריך לכח מדמה אשר נמצא בנשים, עיי”ש. ובגאלנטי (הובא בילקוט חדש – כשפים ושדים, אות סא) ענין ותקח מרים הנביאה את התף ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ומחלת (שמות, טו, כ) לפי שהיו ישראל במצרים ת’ שנה, שכולה כשפים, “שהם אלו הנשים מחלת ולילית”, שהם שולטין בעולם כשישראל חוטאים, והן הן ד’ מאות איש שנטל עשו שנשא את מחלת בת ישמעאל על נשיו, וירש ד’ מאות כוחות החיצונים ששולטים עליהם אלו השתי “נשים”, בגימט’ ת’ (והבן, כ-ש-פ גימט’ ת’, ודו”ק), וזהו מרבה נשים מרבה כשפים, עיי”ש.

ועיקר הכשפים במצרים, כמ”ש (קידושין, מט, ע”ב) עשרים קבים כשפים ירדו לעולם, ט’ נטלה מצרים, וכו’. ואמרו (סנהדרין, סז, ע”ב) למה שנקרא שמן כשפים, שמכחישין פמליא של מעלה, בחינת תש כוחו כנקבה, ודו”ק. ועיין זוה”ק (ח”א, קכו, ע”א) א”ר יוסי, אמאי כל זייני וקוסמין לא אשתכחו אלא בנשיא, א”ל הכי אולפינא, מדאתא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, בה אטיל ולא בבעלה. ועיי”ש זהר חדש (רות) ומן נוק’ כל זינין דחרשין, וכל עיסקין בישין אתיין לעלמא. עיי”ש. ועיין רקאנטי (יתרו). וספר מעולפת ספירים (יום י”ט). וכח הכשפים – רוחני, וכאשר נתגשם העולם יותר, נעלם כח זה. כ”כ רבותינו על הדיבוקים שנעלמו, ועוד.