י”ב דרכים בעבודה ודרך הכוללת [#10820]

כ"א טבת התשפ"א

שאלה:

א) הוזכר בספה”ק שיש י”ב שבילים, י”ב דרכים שורשיים בעבודת ה’ ע”פ י”ב שבטים, וגם הרב מזכיר זאת בא’ מן השיעורים רק שאין ספר שמבאר הדרכים אלו. האם הרב יכול לבאר לנו בקיצור מה הם דרכים אלו?
ב) השפת אמת כ’ שיוסף הוא שורש הדרכים של השבטים ודרכו היה דרך הכוללת (ועל כן היה התנגדות האחים עליו כיון שלעולם יש התנגדות על דרך הכוללת), וא”כ איך יוסף הוא דרך הכוללת לשאר הדרכים.
ג) האם היה יש ספר או מהלך בעבודה שהיה דרך הכוללת, או שכל צדיק היה סבר שדרכו הוא דרך הכוללת?
ד) הרב אמר שהדרך שלו הוא דרך של כללות הכל, האם זה אותו דבר של דרך הכוללת?
ה) הספרים המפורסמים ביותר בכלל ישראל לכאורה הם המסילת ישרים, הספר תניא, ולקוטי מוהר”ן. האם זה אומרת שספרים אלו נכתבו לכל ישראל ושהם שייכים לכל ישראל, משא”כ שאר הספרים?
ו) גם אמר הרב שיש עשרה דרכים בכלליות בעבודה ע”פ מספר העשר הספירות, וקשה הלא יש י”ב שבילים שורשיים בעבודה ולא רק עשרה? (האם באמת יש י”ג שבילים כיון שיש ג’ צחצחות, וכמו שמצינו גבי השבטים שיוסף נחלק ליוסף ומנשה?
בתודה רבה להרב

תשובה:

א. נושא זה נתבאר בהרחבה בשיעורי ראש חודש, לפי י”ב שבטים, וההקבלות לכך.

ב. ממוצע בין אב לבן, בין יעקב, כלל הכל, לי”ב שבטים, התפרטות. ממוצע בין הכללות להתפרטות. וזהו בחינת הארת משיח בן יוסף.

ג. מסילת ישרים, שורש נשמתו עקיבא בן יוסף, סוד משיח בן יוסף.

ד. הדרך שמאירה ב”אחרית הימים”, כללות של משיח בן דוד, שאף שמשיח בן דוד עדיין לא בא בגילוי, הארתו מאירה אור רב. ואין זה דרך “שלי”, אלא השתמשות בהארה זו.

ה. המסילת ישרים שייך לכלל, באופן מעשי. לעומת הנ”ל, שהם השורשים הנעלמים של העבודה הפנימית.

ו. כן. במעשה עשרה, במידות י”ב. מלכות – מעשה – עשרה. ז”א – מידות – י”ב.

ובפרטות, בכל מדרגה יש הכל כנודע. אולם יש בה את עיקרה ואת ענפיה, ויש לעמוד מה העיקר ומה הענף.