נוסח תפילה לחולים [#10057]

שאלה:

גברת ש. קליינמאן חיברה את תפילה הזה ע”פ מושגים שלמדה מדברי הרב שליט”א וברצונה להפיץ את תפילה הזה עם הסכמת הרב שליט”א. וזהו הנוסח התפילה שהיא חיברה (מתורם מאיגלית ללשון הקודש):
“יהי רצון שאזכה לרצות רק רצון ה’. יהי רצון שה’ ימלוך עלינו ברחמיו. יהי רצון שהתשובה שלי יחזור אור לה’ ויתן לה’ תענוג עליון. יהי רצון שאור הזה יבער הטומאה מהעולם. יהי רצון שאני יגלה הצלם אלוקים. יהי רצון שע”י אין עוד מלבדו יתברך, תהא רפואה לכל חולי ישראל. יהי רצון שה’ יגלה המשיח.”
ברצונה להדפיס הנ”ל להרבים ברשות ובהמלצת הרב שליט”א עם שם הרב שליט”א (לא שם הרב אלא רק “בעל המחבר של בלבבי משכן אבנה”) אצל תפילה הזה, כדי לעורר אלו שמכירים הרב שליט”א להתחזק בתפילה על הנקודות העיקריות האלה ולהמשיך רפואה וישועות לעולם. השאלה הוא: האם הרב מסכים לנוסח התפילה הנ”ל, והאם הרב מסכים להדפיס התפילה הזה בהסכמתו.

תשובה:

לצערי מפני כמה טעמים איני נכנס לעניינים מסוג זה.

עמכם הסליחה. ותבורכו מפי עליון.