מהות העבודה לנשים [#3035]

י"ח תמוז התשע"ט

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
רציתי לשאול א- על איזה ספר- סדרת שיעורים הרב ממליץ בשביל אישה (עקרת בית/עובדת) שבעלה אברך יום שלם? ב- וכן רציתי לדעת באיזה עניינים יש לנשים שייכות ואיזה לא, למשל האם דע את עצמך מתאים, שמצד אחד מבוארים שם יסודות עצומים הנצרכים לכל יהודי באשר הוא, אבל מצד שני מה שייך עניין הכנעה והבדלה (ובפרט המתקה) לנשים (או שכן שייך?), הרי עיקר עבודת ה' שלהם היא ע"י החומריות. ויסוד השאלה [ונפק"מ להרבה עניינים] האם לאשה יש שייכות לענייני פרישות וכד' בעצם או לא, והעבודה היא רק על דרך להביל ולהמעיט חיי שעה ולהחשיב חיי עולם. ג- אם באמת אני טועה וסדרת דע את עצמך (והדרגות והמעלות הנ"ל) כן שייכות, האם גם דע את נשמתך והרגשותיך מתאימות.
תודה רבה לכבוד הרב על כל ההדרכה וההכוונה.

תשובה:

 בס"ד

א. סדרת שיעורים מיוחדת עבור נשות עם ישראל – עולמה של בת ישראל, מתפרסם כל שבוע בס"ד בעלון השבועי – הסדרה נמצאת באמצע מסירתה.

ב. דע את עצמך מתאים אף לנשים.

ג. אשה עסקה אף עם החומר אולם לא רק עם החומר. ובודאי שיש זמן ביום שראוי לה לפרוש מן החומר ולעסוק ברוח. ואף עבורה נצרך לפרוש מתאוה וחיבור עמוק נפשי לחומר. וכן פרישות בפועל כגון ריבוי אכילה, קנינים, ועוד.

אף בשעת התעסקות עם החומר, אין לעסוק בו בתפיסה של חומריות כפשוטו, אלא בתפיסה של קידוש החומר. כגון אף בשעת נקיון וכיבוס יש להתדבק מלבד המעשה שיעשה באופן ראוי ונכון, לכך שיש כאן "ניקיון", טוהר, וכן הטבה לזולתו. וכן בשעת בישול יש לכוון הנפש (לא רק השכל) לכוונת ההטבה לזולתו, וכן שעי"כ יהא ראוי למאכל ויברכו עליו ויתגלה בו כבוד ה' שהוא תכלית הכל.

ד. הרגשותיך כן, נשמתך, ע"ד כלל כמעט ללא יוצא מן הכלל, לא.