132. תיקון לנכשל באיסורי מאכלות אסורות [#4661]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

בעל תשובה שנכשל קודם חזרתו בתשובה בנבלות וטריפות ושאר מאכלי איסור שמטמטמים את ליבו של אדם, ועתה חפץ הוא לזכך את ליבו מהטמטום הנזכר, איזה תיקון מוטל עליו לעשות בדור חלש כזה שהסיגופים בו קשים - ואין ביכולתו לקיים את הסיגופים האמורים בחז"ל.

תשובה:

תשובה:
קודם אכילתו יתפלל תפילה זכה לפני בוראו שתהא אכילתו בהיתר ולא באיסור. גם יכבוש את תאוותו ולא יאכל מיד, אלא ימתין קודם אכילתו – כך ינהג כל ימי חייו ושב ורפא לו. וכן יעשה הפסקות באמצע אכילתו. וכן לעולם ישייר מעט ממאכלו.