90. סדרם ומהותם של חלק ממערכות “דע את” [#4619]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

בעלון האחרון (גליון מס' 64 פ' שמות) הסביר הרב את דרך העבודה בסדרת "בלבבי". לגבי הסדרה של "דע את" הסביר הרב בתשובה הקודמת כי סדר "דע את" צריך להיות דע את עצמך, "דע את נפשך" ו"דע את הרגשותיך" – אלו הם הקדמות שורשיות. מכאן ואילך כל אחד לפי נפשו הפרטית".
לעניות דעתי כי הסדר צריך להיות גם כן נוסף לשלושה הספרים האלה: "דע את מחשבותיך", "דע את דעתך", ו"דע את הויתך". ואז גם את הסדרות החשובות "דע את דמיונך" ו"דע את יחודך". אלה שני סדרות שהם בסיס גם לכל האחרות. לאחר מכן יש מגוון רחב של סדרות לבחירה. האם הרב יכול להבהיר מה אנחנו צריכים ללמוד על מנת לטהר האגו כדי לדבוק בה'?

תשובה:

הוית האדם בכללות מורכבת משני חלקים. א. שכל. ב. מדות.
אצל רוב בנ"א אף ההשכלה היא כלי ושביל לצורך המדות. לעומתם אצל ת"ח אמיתים ישנו בנין של השכלה בעצם.
ולפיכך לרוב בנ"א נצרך [לפחות] השכלה מועטת לצורך המדות, והעיקר אצלם הוא המדות.
אשר על כן, הומלץ לעסוק בתחלה בספרי דע את נפשך ודע את הרגשותיך, שבהם נסדר בכללות כוחות הנפש באופן שאף ההשכלה בעיקר לצורך המדות. והעיקר בספרים אלו הגעה אל עולם המדות שבנפש.
לעומתם דע את מחשבותיך ודעתך, הם בירורי המדות בשורשם באופן יסודי, אשר לאלו שנטיית נפשם בעסק המדות עצמו יוקשה יותר לעסוק בהם. על אף שזהו אינו הצורה השלמה, כי א"א לברר את המדות בשלמות אלא מתוך שורשיהם הברור בהשכלה.
כידוע ספרו של ר' ישראל מסלנט הוא בחינת מוסר. ספרו של הסבא מקלם נקרא חכמה ומוסר, וספרו של ר' ירוחם נקרא דעת חכמה ומוסר. גילוי המוחין שבמדות, ושורשיהם במוחין בעצם.
ספר דע את דמיונך הוא ממוצע בין השכלה למדות. כי זו מהות המדמה ממצע בין עולם לעולם. ממצע בשורש בין נברא לבורא, אדמה לעליון. וממצע בין השכלה למדות, מדמה מלשון מדות.
יתר על כן דע את יחודך וכן דע את נשמתך אלו מערכות שבדרכי העבודה יותר נוטות לצד הנשמתי הפנימי שבאדם. יש להבהיר: יש עבודה דרך המעשה – הלכה. יש עבודה דרך המידות, יש עבודה דרך השכלה, ויש עבודה לפני נטיית הטבע הנשמתי. וע"ז נבנה גם מהלך דע את התבודדותך.
יתר על כן דע את הויתך, הוא מכוון לגעת בעצם ההיות של האדם, שכל השאר אינם אלא ענפים ולבושים של ההויה.
דע את עצמך הוא הקדמה כללית להכרת הנפש והשקטת הנפש. וכן דע את מנוחתך יסודו השקטת הנפש.
כל החלקים שנתבארו עכשיו בס"ד הם ברובם המוחלט דרכים כלליות ללא הבחנה של פרטות של כל נפש ממש, כנפש פרטית ממש שאין דומה לה, שע"ז נאמר לפיכך נברא האדם יחידי.
לצורך מהלך הכרת הנפש הפרטית והעבודה עמה, נבנה מערכת דע את מידותך, ארבעת היסודות, אש רוח מים ועפר.
במערכת זו לומדים להכיר את כללות הנפש ואת פרטותה. לצורך כך נצרך לימוד יסודי ומעמיק של כמה פנים להכיר את צורת מבנה הנפש כללים ופרטים ופרטי פרטים. ולפ"ז להכיר את פרטותו שלו. ואם יזכה אף להועיל לאחרים להכיר את פרטותם שלהם.
במערכת זו הסדר הוא, הקדמה: הכרת הנפש, [למעמיקים - שורשי התנועות הנפשיות]. ואח"כ ללמוד את השיעורים בכל מדה ומדה בכללות ובעיקר לפי המדות השייכות ליסוד שלו.