99. מה ללמוד קודם – בלבבי משכן אבנה או דע את [#4628]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

איזו סדרה אני צריך ללמוד קודם - בלבבי משכן אבנה או דע את?

תשובה:

תשובה: עבודת האדם היא להכיר את עצמו ואת בוראו. אולם הכרת עצמו אינה תכלית אלא אמצעי - שביל בלבד להכרת הבורא, שהיא התכלית. אולם שביל שיש לדבוק בו. בכל כוחותיו בברור, ולא כמעבר בעלמא.
אולם איזה מהם קודם. בפשטות הכרת האדם את עצמו קודמת להכרת בוראו. אולם בדרכי העבודה יש דרך להתחיל תחילה בהכרת עצמו, ויש דרך להתחיל תחילה בהכרת הבורא. ויש פנים לכך ופנים לכך.
אם מקדים האדם את ידיעת עצמו לידיעת בוראו, הרי שעובד בדרך מיוסדת ובנויה, אולם מאידך כל זמן שעובד על הכרת עצמו חי בלי הכרת בוראו, ואלו הם חיים ללא חיות פנימית אמיתית. זולת כך ישנו חשש שמא ימשך כל ימיו להכרת עצמו ולהכרת בוראו לעולם לא יגיע, כפי שעינינו רואות אצל עובדים מסוימים. יתר על כן, מי שכבר חש מעט את הכרת בוראו, מעט וכ"ש יתר על כן, נפשו תובעת להכיר את בוראו יותר ויותר ואינו מסוגל להניח זאת שנים עד שיכיר את עצמו היטב.
אולם צד שני למטבע, שאילו יקדים האדם את הכרת בוראו להכרת עצמו, הריהו כאדם הבונה קומה שניה ללא שיש לו קומה ראשונה. ופעמים רבות תולדת דרך זו, שנעשה אדם בלתי מציאותי תלוש מגדרי המציאות הניכרת לעין הגשמית, ודרך זו מלבד שאינה מביאה להכרת הבורא אמיתית, כי נחסרת היא את האמצעי - הכרת עצמו, יכולה להוליד תנודות קשות בנפש, כי זהו אדם שחי עם שמים ללא ארץ, עם דמיון ללא הויה.
הכרת האדם את עצמו הוא הקדמה חשובה להכרתו את בוראו, מאחר שאם עדיין האדם לא הפריד את הדברים החיצוניים שאינם באמת "הוא", אז ה"אני" שינסה להתחבר אל בוראו לא יהיה באמת הוא עצמו, אלא זו תהיה דמות שהאדם הרכיב בעצמו של מי הוא. לפיכך רק לאחר הסרת הרעש והעמדות הפנים החיצוניות מהתפיסה של מי ה"אני", אזי יוכל להתחיל לעבוד ביעילות על קירוב עצמו לבוראו.
אשר על כן, כל דרך יש בה מעלות וחסרונות כנ"ל. ועל כן אדם חייב להכיר מחד את המעלות והחסרונות שבכל דרך, ומאידך להכיר מעט את עצמו איזה דרך יותר קרובה לנפשו. והמחפש אמת באמת ינחהו בעל האמת לבחור איזה דרך להקדים ואיזה דרך לאחר. להקדים ולאחר דייקא כי השלמות מורכבת הן מידיעת עצמו והן מידיעת בוראו. אדם שבחר להתחיל בהכרת עצמו, עליו להקדיש כמה דקות ביום להכרת בוראו, הן ע"י חיזוק האמונה הפשוטה, והן ע"י דיבור בפשיטות עמו ית'. וכן להיפך, אדם שבחר להקדים את הכרת בוראו, עליו להקדיש כמה דקות ביום להכרת עצמו.