כעס של אש דאש דאש [#4268]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

בס”ד
שלו’ להרב שליט”א,

בסוף סדרת “אש-כעס” הרב מבאר שהתיקון
לכעס של אש דאש דאש דקלקול בעיקר ע”י קביעות בלימוד התורה בעיון. לפי”ז
מה התיקון אצל נשים שאין להם ת”ת בעיון?

תשובה:

א. התעסקות בפרטים קטנים באופן של בנין מעשי בעולם החומר הגמור דקדושה. כי הצמצום לפרטים הוא צמצום האש והשקטתה.

ב. עשיה מתונה, תנועה מתונה.

ג. דיבור איטי ומחושב, חשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך.

ד. ללמוד הלכה למעשה, פרטים ופרטי פרטים.