שאלות בעניני ארבעת היסודות [#4266]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

כמה שאלות בעניני ארבעת היסודות

א)בספר החשוב “דע את מידותיך – יסוד העפר חלק ראשון” הרב מבאר שהכעס הוא ענף מקושי שבעפר. איך זה מסתדר עם דברי הרח”ו שהכעס בא מיסוד האש?

ב) כ’ רח”ו בס’ שערי קדושה שהעצבות והעצלות מיסוד העפר, אמנם לא הזכיר רח”ו את המידות של עזות, קשיות עורף-עקשנות, אכזריות וכו’ שהרב דיבר בהן בס’ דע את מידותיך. למה השמיט רח”ו את מידות אלו, והאם יש לנו גם מקור לומר שמידות אלו בא מיסוד העפר [מלבד הסברא שמידות אלו באים מקושי שבעפר?]

ג) הרב מבאר בספר הנ”ל (בפרק י) איך מדת השנאה בא מיסוד העפר, ואח”כ באותו פרק מבאר הרב איך השנאה נובעת ג”כ ממים, רוח, ואש. ושם משמע שהמדת השנאה יכול לבוא או מעפר דכללות, או ממים דכללות, או מרוח דכללות, או מאש דכללות. א”כ למה פרק זו של מדת השנאה נמצא בחלק העפר של סדרה זו? ואיך זה מסתדר עם דברי רח”ו שהשנאה בא מאש? וידעתי שהרב מבאר בסדרת “דע את מידותיך” בחלק האש, איך השנאה בא מאש, ושם מדובר באופן של כילוי. וא”כ האם י”ל דיש שני מיני שנאה, שנאה של עפר דהיינו קושי, ושנאה של אש דהיינו כילוי? או שלעולם השנאה בא מאש וכמו שכ’ הרח”ו, ורק שהשנאה יכול לבא בפרטות או מעפר דאש, או ממים דאש, וכו’?

ד) בסוף סדרת “ארבעת יסודות הדרכה מעשית – אש-גאוה” הרב הזכיר שמדת הליצנות בא מ”אש דאש דאש” דקלקול, הכח לחלל הנבראים. איך זה מסתדר עם דברי הרח”ו שהליצנות בא מיסוד הרוח, וכמו שהרב ג”כ מבאר בסדרת דע את מידותיך מהות המידות, בהשיעור על מדת הליצנות?

ה) בהשיעור הנ”ל על ענין מדת הלצנות הרב מבאר שהליצנות בא מעפר דרוח, והשקר בא מאש דרוח. אבל בסדרת “ארבעת היסודות הדרכה מעשית – רוח-דיבור” הרב מבאר שהשקר בא מעפר דרוח.

תודה רבה מאד להרב שליט”א.

תשובה:

א. הכעס הוא היובש שבאש, שמצורף ליובש שבעפר. פעולת הכעס, כילוי, אש. תולדתו, כבדות, עפר.

ב. הוא דיבר בשורשם ולא בהתפשטותם בכל ההיקף, אף שהזכיר חלקם. הרגיל בתורתו יודע שכולי האי לא דייקינן בדבריו.

ישנם מדות שיש להם מקורות ברורים יותר, וחלקם חכם ומבין מדעתו.

ג. עצם השנאה – קשיות – עפר. תולדתה כילוי, אש. אין הכוונה כללות מים, רוח, אש, אלא פרטות.

ד. ליצנות תנועתה ביטול – אש. תכליתה חללות, רוח.

ה. תנועת הדיבור שבשקר – אש רוח, ביטול הקיים. לעומת כך, כח הפכיות אינו לישנו שבשקר, עפר דרוח.