230. מדוע ידיעת השם הנצרכת לגאולה לא נלמדת ברבים [#4952]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

מובא בספר הקדוש תיקוני הזוהר בכמה מקומות שהגאולה קשורה לידיעת שמות השם, שם הקדוש מ"ב ושם הקדוש ע"ב. למה ידיעה זאת שחיונית לגאולה השלמה לא נלמדת ברבים.

תשובה:

אמרו חז"ל בקידושין (עא ע"א): אמר רב יהודה אמר רב, שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע, ועניו, ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס, ואינו משתכר, ואינו מעמיד על מידותיו. ולכך צא ובדוק כמה איכא כהאי גוונא.