231. בענין גילוי היחוד [#4953]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

א. בספר דעת תבונות מבאר הרמח"ל, שגילוי היחוד הוא הדבר היחיד שאנו יכולים להשיג בו ית', כי הוא על דרך השלילה. אם כן כשאנו מדברים על יחודו ית' האם אנו מדברים על העצמות, שהוא עצמו יחיד ואין לו מונע ומעכב, או שאנו מדברים על פעולותיו (וכמ"ש בנפש החיים לגבי "אין סוף" שגם כשאומרים אין סוף הכוונה על פעולותיו שאין להן תכלית ולא על עצמותו).
ב. והאם שייך בכלל לומר שהיחוד מגדיר הגדרה בפעולות ולא בקב"ה עצמו.

תשובה:

א. צד שני הוא הנכון.
ב. כן.