283. אמירת דברים שלמעלה ממדרגתו [#5005]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

בספר בלבבי משכן אבנה - מועדי השנה (עמ' קסט), מסביר הרב כדוגמא על הפיוט "ידיד נפש", על "נפשי חולת אהבתך", שרוב בנ"א לא במדרגה הזו. נכון שאנו לא מרגישם זאת בשלמות, אבל האם נכון לומר זאת על מנת לעורר ולהרגיש את השאיפה לכך גם אם לא אוחזים במדרגה הזו?

תשובה:

או שאדם אומר כן שזו מדרגתו, או שזו שאיפתו, שאיפה כנה ופנימית. ובשעה שאומר כן יש לעורר את השאיפה ולומר זאת מתוך שאיפה פנימית חזקה, ואזי זה אמירת אמת.