449. המקור של צמצום והתפשטות הנפש [#5214]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

הנני עוסק בספריו של הרב, ורציתי לברר היכן המקור למה שהרב שמזכיר בספריו ביחס לתכונות האדם 'צמצום הנפש והתפשטות הנפש'.

תשובה:

שורש יצירת העולם (כמבואר בתחלת ספר עץ חיים לאריז"ל) היתה באופן שנעשה חלל ריק כביכול מן גילוי אלוקותו יתברך, והוא הנקרא 'צמצום'. ואח"כ המשיך הוא יתברך "קו" אל תוך החלל לצורך המשכת השפע, והיא היא שרש החיות לכל העולמות כולם. הנפש מהוה כידוע 'עולם קטן' של הבריאה, ולפיכך כשם שעצם יצירת הבריאה נעשתה ע"י תנועה של צמצום והתפשטות, כן גם נפש האדם טבועה בה תנועה זו של צמצום והתפשטות. צמצום וקו.