489. מהות חג שבועות ביחס לנשים ולנערות [#5274]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מהו מהות חג השבועות ביחס לנשים ולנערות, והאיך אפשר להסביר להם את הקשר שלהם לקבלת התורה. במיוחד שהחלק שלהם הוא רגשי, היאך אפשר להסביר להם ברגש את מהות החג?

תשובה:

א. ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד – אחדות עם כל ישראל.
ב. התקשרות לשרש הפנימי ביותר – מאור שבתורה שלמעלה מדעת חכמה ובינה. והוא מדרגת "תורת ה' תמימה".
ג. בפועל – מדרגתם מדרגת שירה "תורה איקרי שירה", "וענתה בי השירה הזאת לעד".
[הערכת המערכת: להרחבת חלק זה, ניתן לקרוא את השיעור שירת האשה באספקלריא יהודית, שהובא בספר בלבבי משכן אבנה – מועדי השנה, ח"ב, עמ' תצז].