652. כנסת ישראל – עניינו ומהותו [#5437]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שלום הרב.
א. מה הפשט בדברי נפש החיים [שער ב פרק יז] שכנסת ישראל היא מלכות דאצילות? האם זה אומר שהיא ממש מידה של הקב"ה וכמו שאמרו רבותינו ש"קוב"ה" זהו שמו של ה' כשהוא מתלבש במידה הנקראת תפארת דאצילות, כך גם "כנסת ישראל" זה שמו של ה' כשהוא מתלבש במידה הנקראת מלכות דאצילות?
ב. מה היחס בין המושג "כנסת ישראל" למושג "כלל ישראל"? הרי אם נכונה ההבנה דלעיל וכן כנסת ישראל וכלל ישראל זהו אותו מובן מה השייכות להתייחס בתור ציבור לה' כמישהו מחוץ לנו שאנו מבקשים את עזרתו, הרי "אנו" במובן הציבורי זוהי מידה של ה'?
אשמח שהרב יעשה לי סדר בדברים, כי לפעמים נראה לי בספרים שהיחס לכנסת ישראל הוא שהיא אחד מהברואים ואפילו מרכזם, ולפעמים נראה שהיא מידה ממידות הבורא ית'. יישר כח גדול!

תשובה:

א. כן. איתא (ברכות לה ע"ב) "כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. ואין אביו אלא הקב"ה, שנאמר הלא הוא אביך קנך. ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך". והרי שאביו (זה) קב"ה, ואמו זו כנסת ישראל.
ב. כנסת ישראל זהו מלכות דאצילות היורדת לבריאה, והיא פנימיות נשמות ישראל. ונקראת ניצוץ בורא בנברא. אולם כלל ישראל זהו כח כללותם מצד הנברא שבהם. וכנסת ישראל תואר ניצוץ בורא בנברא, כנ"ל. וכבר נמצא בכת"י שהאריז"ל בתחילת לימודו, ההבדל בין שכינה לכנס"י. ועיין מלבי"ם (שה"ש פ"ח, פי"ד) וז"ל, וידוע שמלכות דאצילות הוא שורש נשמת כלל ישראל יחד, ונקראת כנסת ישראל. ועיין ספר ארבע מאות שקל כסף, וז"ל, וכנסת ישראל הוא גוף הפנימי (שמקבל את ז"א), ומלכות הוא גוף חיצוני. ועיין לש"ו, ספר הדע"ה, ח"א, ד"ו, ס"ד. ועיין עוד נפש החיים, ש"ב, פי"ז. ועיין פרי צדיק, משפטים, ה.