התמכרות [#5655]

ט"ז טבת התש"פ

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א, בדור מבולבל זה, כמה הכרת הטוב יש לנו על הדרך הברורה היסודית המקיפה והמעמיקה שהרב נותן בפנינו.

בענין התמכרויות,
א. כשיש לאדם מידי פעם התפרצות של מעין דיבוק הנכנס בתוכו ומכריחו לעשות דבר שמכור אליו. 1. האם ישנה דרך שהאדם פשוט ישלוט בעצמו, על אף שמרגיש שכרגע הוא יצא מכלל שליטה. 2. ומה היא הדרך להגמל לגמרי.

ב. הנה לאחרונה קמו אירגונים שזו כל מטרתם לעזור למכורים, אך סיגנון שיטתם אינו כסגנון שאני רגיל לשמוע מהרב, ועל כן שאלתי האם מומלץ או מוכרח להתשמש בשיטות אלו, או שיש סיבות להמנע.
שיטה אחת שההתמכרות נובעת ממזיקים שהאדם ברא בחטאיו הקודמים, המושכים אותו לחטוא עוד, והדרך היחידה לדבריהם לבטל את אותם המזיקים היא ע”י קיום למעשה של דברי האר”י בדבר התיקונים של תעניות [או פדיונות] בצירוף ק”ש על המיטה עם כוונת השמות הקדושים. [האם יש תועלת בכוונתם אף למי שלא במדריגה הראויה??]
שיטה שניה שסוד היציאה מההתמכרות היא לידע כיצד לשנות את ההגדרות ב’מחשב של המח’. ששם מוגדר מה זה הנאה ומה לא. וזאת ע”י שמייצרים פעם אחר פעם ‘קשר’ בתת מודע בין מה שעד עתה היה מוגדר כהנאה, לסבל. דוגמא לדבר, אדם המכור לגלידה, יסתכל בה ויגרום לעצמו להקיא. וכך כמה פעמים עד שהמח מקשר בין הגלידה לסבל של ההקאה. או אדם שמכור למחשבות רעות בכל פעם שעולה בו מחשבה זו יריח ריח רע והמח יקשר שהמחשבה היא זו שגורמת לריח הרע.

תשובה:

א. שליטה חלקית אפשרית כמעט ללא יוצא מן הכלל.

ב. נצרך לברר את שורש המניע ולפ”ז לתקנו בשורשו. נצרך ברור בכל התמכרות לברר פרטיה ולפ”ז תיקונה.

ג. בודאי שיש חלק ששייך לנפש הבהמית במדותיה הבלתי מתוקנים ושם התיקון ע”י דרך ארבעת היסודות.

ויש חלק שהוא תולדת פגם רוחני על עוונות. ולצורך כך נצרך “תשובה” בכל חלקיה כמו שביארו רבותינו כל אחת ושיטתו.

שינוי התודעה במחשבה בודאי הוא יכול להיות חלק מן התיקון. אולם על דרך כלל נצרך תיקון הן במעשה, הן בהרגשה והן במחשבה. תיקון מחשבה – תודעה ללא מעשה, משול הוא כמים ללא כלי. שהשותה באופן זה רובו נשפך לחוץ.