בדין כלים בבור אם חייב בדיני שמים [#5942]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

כבוד מורינו ורבינו שליט”א – מאיר עיננו בכל התורה כולה.

הגאון רבי ברוך בער בברכת שמואל (ב”ק סימן ב סק”ב) יצא לחדש, שבור חייב על הכלים בדיני שמים. והחזו”א (ב”ק סימן ב סק”ז) תנא ופליג שכל מקום שפטרה התורה כמו טמון באש או בבור על הכלים, פטור אף מדיני שמים.

והנה דברי החזו”א ברורים ופשוטים כראי מוצקים – ודברי הגאון רבי ברוך בער לא זכינו להבין. אנא יבאר לן רבינו דבריו, ושכמ”ה.

תשובה:

אדם המזיק, וכל שכן ממונו שחדשה תורה שחייב בתשלומין.

יש להבין האם התורה חדשה “שחייב”, אלא שפטרה באופנים מסויימים, כגון טמון באש, או בור בכלים. ולכך, ס”ל לברכת שמואל, שעדיין חייב בדיני שמים, כי זהו “פטור”.

או שמא מעולם לא חדשה תורה שחייב אלא בפרטים שפרטה לחייב, ונמצא שטמון באש או בור בכלים, מעולם אין שרש של חיוב. ולכך ס”ל לחזו”א שפטור בדיני שמים.