בענין קניית מדת בטחון [#5833]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

בס”ד
שאלה זו בעבור חברותא שלי.
אני לומד חצי שעה של מוסר בעניני בטחון, ואני רוצה לקנות היטב את מדת הבטחון. אני מוכן להקדיש חצי שעה להרבה שנים, כדי לזכות לזה. מה האופן היעילה ביותר בעבורי כדי להגיע להיעד שלי?
יישר כחך להרב שליט”א.

תשובה:

סוגיא זו נתבארה בסדרת דע את בטחונך, מהותה ולפ”ז צורת העבודה בכללות.

אם ישנם שאלות לפי הנ”ל אשתדל לענות בס”ד.

במקביל לכך ראוי ללמוד את ספר מדרגת האדם. ובפרט בחלק הבטחון. וכן בספר שומר אמונים בחלק הנוגע להנ”ל.

ולמעשה בכל יום לבטוח בקב”ה על דבר קטן מאוד, ולא לעשות בו השתדלות כלל, או למעט בהשתדלות, מתוך מודעות של קנין מדת הבטחון.

זאת ועוד. ראוי ללבן סוגיא זו מראשיתה עד אחריתה. מן המקרא, משנה, תלמוד, ראשונים ואחרונים, עד מקום שידך משגת. ולערוך זאת בחיבור בצורת ספר ע”מ להוציאו לאור בעתיד. דבר זה יוצר שקיעות, קביעות, ויסודיות בעסק זה של התורה והעבודה. וכן יוצר בהירות יתירה. וכך העבודה למעשה תהא באופן של תורה ועבודה, יחדיו.