בהמות טהורות [#5873]

י"ג אדר התש"פ

שאלה:

למה צריך מסורת בחיות שמעלות גרה ומפריסות פרסה?

תשובה:

עיין יו”ד סימן פ’ וסימן פ”ב. ובש”ך סימן פ’, ס”ק א’. ונחלקו הפוסקים אם נצרך מסורת דוקא לענין חלבה, או אף לענין היתר בשרה. עיין כף החיים שם, ועוד. ובפשוטו הטעם מפני שאיננו בקיאים בזה. ובעומק, כי יש ז’ מיני חיות שבהם נאמר אשר תאכלו (עיין רמב”ם מאכלות האסורות, פ”ב, ה”ג). ושורש חיה ראשונה בחוה שתחלה נקראת חיה ואח”כ חוה, ע”ש נחש, חויא, כנודע. ולכך יש נעלמות בהכרת חיות הראויות למאכל, כי חוה שורש פגם האכילה מעץ הדעת. ולכך החיות הנשרשות בה יש בהם פקפוק.

ואמרו (אבות דר”נ, פרק לג) סייג לתורה מסורת. וכאשר נעשה קלקול, נפל מסייג לסיגים. שנתערבו סיגים (סג-גס, מילוי ס”ג, כנודע) ומכח כך נעשה ערוב ונצרך מסורת.