בענין בירור ענין ניצוץ אלוקי בכל דבר [#6601]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

בס"ד
אמר הרב בספר בלבבי משכן אבנה ח"ז עמ' פ' וז"ל,
"והוא מה שיסד הבעש"ט שיש ניצוץ אלוקות בכל דבר, והרי שאף העבירה אינה נפרדת ממנו ית"ש, שהרי יש בה ניצוץ אלוקות, והן כי עמוק הוא."
האם זה קאי גם על רע גמור כגון עמלק וערב רב?
תודה רבה

תשובה:

כן. ובעמלק הניצוץ הוא כח הכילוי. ובערב רב, הניצוץ כח התערובת לערב הכל, סוד האחדות השלם.