בענין דע את גאולתך [#6600]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

בסדרת דע את גאולתך, הרב מבאר בכל שיעור שלב נוסף בהסולם שהרב תיאר שם, מתתא לעילא, מגאולת כח המעשה עד גאולת כח ההויה של הנפש.
א) למה בסדרה זו הרב מבאר שהכוחות הנפש הם מעשה, דיבור, הרגשה, מחשבה, רצון, תענוג, אמונה, והויה, ולמה הרב לא הזכיר את הכוחות האחרים בנפש שהרב מבאר בדע את נפשך, כמו כוחות השפלות, התקשרות, נצח, רחמים, גבורה, וכו'?
ב) בהשלב של "גאולת ההרגשה" הרב הזכיר שיש ב' שלבי גאולה בהרגשות הנפש, שהם ביטוי ההרגשות של האדם, ובירור וסדר להרגשות שבאדם. מאיזה סיבה שקרה, כנראה שהרב מסר שיעור רק על השלב הראשון של גאולת ההרגשה, שהוא הכח של ביטוי ההרגשות, והרב דילג על השלב של בירור וסדר ההרגשות של הנפש (כיון שהשיעור לאחר מכן היה על גאולת הדיבור). א"כ, השאלה היא, עכשיו שאנו מתכוננים הספר לדפוס (בתרגום ללע"ז) בקרוב, האם אפשר להרב למסור את השיעור הזו שנחסר מן הסדרה?
המצפה להגאולה הקרובה בעזרת ה', הן הגאולה בפנימיות והן הגאולה לכל העולם כולו, ושתתגלה כבוד מלכותו ית' בעולם, וכמו שהרב מתאר בכל הדרשות והסדרות הנפלאים.

תשובה:

א. יש את עצם כוחות הנפש מתתא לעילא, שפלות, התקשרות ועוד. ויש את לבושי הנפש מעשה דיבור ומחשבה, שמלבישים על ההרגשה וההשכלה. ובסדרה זו דובר על התגלות הנפש מצד הלבוש שהוא יותר גלוי. ולכך בו חל הגלות בפועל יותר, ועליו בורר סדר הגאולה.

ב. כיוון שסידור ההרגשות הינו רחב מאוד, לצורך כך נבנה מהלך 'דע את הרגשותיך'. ויש לציין לפנות לשם.