החיוב שנוצר ע”י גאולת מצרים [#6587]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א רציתי לשאול
א. למה יציאת מצרים מחייבת אותנו הרי השם הוא שהכניס אותנו לשם, וממילא מן הראוי שהוא זה שצריך להוציא אותנו ולמה זה מחייב אותנו להיות משועבדים אליו שע"ז מבוססת עיקר היהדות ,
ב. מיניה וביה איפה שכתוב גר יהיה זרעך כתוב גם ואח"כ יצאו וכו'
ג. ומה הכוונה הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לכאו' מה היה תכלית הבריאה באופן כזה שבנ"י משועבדים במצרים . וכן עד"ז בנס של פורים שהייתה גזירה כבר מוחלטת להשמיד ולהרוג ואם הייתה מתבצעת הגזירה מה היה המשך תכליתה של הבריאה, מלוכה על כמה אומות העולם האם עלינו להאמין שבאמת היה בדעת הקב"ה להשמיד עמו ח"ו ?

תשובה:

א-ב. ברצונו יכל להכניס ולא להוציא ומי יאמר לו מה תפעל. והוא זה שחקק ה"ראוי" שאם הכניס יוציא, כי בחיצוניות אפשר שהרע והרשע יסבלו לעולם. אולם הוא חקק ברצונו ובחכמתו שכל רע יש לו תיקון לבסוף. וזהו גופא סוד פנימיות יציאת מצרים. וזה המחייב אותנו.

ג. אמרו חז"ל ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, שידע את הגזירה ואת ביטולה, בסוד הכל צפוי. אולם ביכולתו לגזור שיעבוד לעולם, וכליה גמורה, אולם אין כך רצונו, ולא זו התכלית.

וכביכול יכל לברוא תכלית אחרת, כי מי מעכב על ידו.