תפקיד הנפש הבהמית בתיקון האדם [#6659]

י"ח אייר התש"פ

שאלה:

בס"ד

מורנו ורבינו שליט"א,

א. האם התיקון שלשמו הגיע האדם לעולם הזה שייך רק בחלקי הנפש האלוקית או גם בנפש הבהמית,
או שהנפש הבהמית נועדה רק לשמש ככלי כעין "עזר כנגדו" לנשמה האלוקית ובכך שהנשמה האלוקית מתגברת על הקשיים שמערימה הנפש הבהמית, זוכה היא (הנפש האלוקית) לתיקון שלה?

ב. ואם הנפש הבהמית נועדה לשמש ככלי לתיקון ולא שהיא עצמה נועדה להיתקן, מה עולה בגורלה לאחר מיתת האדם?

תודה לכת"ר!

תשובה:

בשורש כל כלי הוא חלק מן האור, חלק מהוית הדבר. אלא שהוא החלק העב והגס שבו, שנפרד ונעשה כלי. ולעת"ל עתיד לחזור ולהתאחד עם הוית הדבר.

ולכך אף הנפש הבהמית אף היא נועדה להיתקן.