שאלות בענין מלחמת גוג ומגוג [#6826]

ג' סיון התש"פ

שאלה:

יש לי שאלה כללית בנוגע לענין מלחמת גוג ומגוג. האם כולנו צריכים לעבור את כל התהליך של מלחמת גוג ומגוג בעולם הפיזי כדי לזכות להגאולה? האם אפשר לומר דכל הנבואות בספר יחזקאל גבי מלחמת גוג ומגוג הם נבואה של פורענות ששייך להיות בטל, וכל המלחמה זו שייך אם אנו מגיעים להגאולה ע”י בעתה ולא באחישנה?
הרב אמר שאנו נמצאים בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג. האם זה קשור למה שאמר הח”ח שיהיו שלש מלחמות גדולות בעולם קודם ביאת משיח? וביותר, מצאתי בספר “אבקת רוכל” (מרבינו מכיר בן ר’ יצחק בן שר חסד, תלמיד רבי יהודה בן הרא”ש) את כל סדר הדברים של סוף עקבתא דמשיחא (ויש שם דברים מבהילים) אבל לא הבנתי איך כל זה תואמת למה שהרב אמר שאנו נמצאים במלחמת גוג ומגוג. האם כוונת הרב שאנו נמצאים עכשיו רק בתוקף המלחמה בפנימיות, כלומר “גוג ומגוג” בתפיסת הנפש, ואח”כ כשיושלם מלחמה זו (שתסתיים בגילוי משיח בן יוסף ואח”כ משיח בן דוד בפנימיות הנפש) אז תצא לפועל את כל מהלך המלחמה הזו בעולם הפיזי?
מתוך הבנתי הפעועה בענינים אלה, הכח של משיח בן יוסף בנפש היינו קדושת היסוד, ומשיח בן דוד בנפש הוא אמונה, דביקות והתכללות בה’. אם הנ”ל נכון, א”כ לפי”ז המהלך העבודה בפנימיות הנפש הוא שתחילה על האדם לעבוד על קדושת היסוד (דבתחילה מתגלה משיח בן יוסף) ואח”כ יש על האדם לעבוד על אמונה ודביקות בה’ (גילוי משיח בן דוד בנפש). אמנם ראיתי שהרב כתב בספר “קול דממה דקה” שתחילת עבודת האדם הוא על אמונה (מלכות), ואח”כ קבלת עול מלכות שמים (נה”י) ואח”כ על מידות והרגשות דקדושה (חג”ת) ואח”כ על בנין מוחין דקדושה ותפיסות עמוקות של חכמה (חב”ד), ורק אח”כ האדם מגיע לנקודה הפנימית בעבודה שהוא בחינת כתר, דביקות פשוטה בה’. א”כ אם אפשר להרב לסדר לי יותר את מהלך הסולם בעבודת הנפש.

תשובה:

מעיקרא אילו היה כולו זכאי והיה אחשינה היה מתקיים גוג ומגוג כהרף עין באופן פנימי בתוך עסק התורה. אולם עתה שלא זכינו כבר אנו בתוכו וכולנו עוברים אותו.

וזהו המלחמה השלישית שעליה דיבר החפץ חיים שאנו נמצאים בעיצומה שהפילה חללים לרוב רח”ל בעיקר בנפש ומעט בגוף.

סדר העבודה אינו סדר אחד, וניתן לעבוד בדרכים שונות.

וכמו שיש מחלוקת בהלכה, ולמעשה ע”ד כלל עושים כצד אחד, כן סדר העבודה יש בו פנים רבות, אולם סדר ביאת המשיחים יהיה אופן אחד מתוכם. אולם אינו מכריח את סדר העבודה של כל יחיד.