שאלות בעניני משיח [#6824]

ג' סיון התש"פ

שאלה:

בס”ד

שלו’ להרב שליט”א.
א-קודם שאני אשאל את שאלות אלו, אני צריך להקדים: האם בכלל מותר לשאול שאלות בעניני משיח ומה תהי’ סדר הדברים במהלך הגאולה? שמעתי שאין זה דבר פשוט בכלל לשאול שאלות בעניני סדר הגאולה וכדו’ ודבר זה דנו בה בראשונים (לדוגמא, הרמב”ם בסוף הל’ מלכים אמר רק ראשי הפרקים של סדר הדברים אבל הרמב”ם עצמו כתב שאין אנו יודעים יותר מזה), וא”כ בתחילה אני צריך לשאול אם מותר בכלל לשאול שאלות בענינים אלו. אם הרב מסכים שמותר לשאול בענינים אלו, אלו הם השאלות שלי (ומסתמא אין סוף לשאלות כאלו על עניני משיח וגאולה אבל עכ”פ אלו השאלות שמציקות אותי עכשיו):
ב-האם המשיח תבוא רק לארץ ישראל או גם לשאר העולם? הוא יקבץ את כל הגלויות, אבל האם יבוא בפועל לשאר ארצות או שהוא יעשה זאת ממקומו בלי הליכה בפועל לארצות העולם? והנפקא מינה הוא, אם אנו מבני חו”ל צריך להיות שם בשעת ביאת המשיח כדי לקבל פני משיח או שאנו יכולים להשאר כאן עד ביאת הגואל והוא יקבץ אותנו לשם.
ג-ראיתי בספר ליקוט שמקבץ דברי חז”ל ומאמרי גדולים בעניני אחרית הימים, והמחבר עלה בדעתו שכיון דכבר כלו כל הקיצין א”כ יש רק איזה חטא או חטאים המעכבים אותנו מהגאולה. והוא מסיק שתהיה הגאולה או בשני אופנים – או שרוב הציבור עושים תשובה פורטא, או שהגאולה תבוא ע”י התעוררות גדולה ותשובה גדולה ע”י יחידים. האם זה נכון? א”כ, מהו תשובה פורטא ומהו תשובה גדולה?
ד-הרב אמר פעם בדרשה באמריקא שהמצב כאן באמריקא הוא כל כך גרוע שה”משיח לא יכול יבוא כאן.” אבל בדרשה אחרת הרב אמר שהטומאה בעולם הוא כ”כ גרוע שאין שייך לדעת איך הגאולה תבוא במצב גרוע כ”כ, וזהו העומק שמשיח בא בהיסח הדעת, כלומר שמהלך של גאולה לא תהי’ באופן של דעת, דעל פי שכל אנושי המשיח לא יכול לבוא, אלא המשיח יבוא שלא בדעת, מצד אורו של משיח שהוא למעלה מטעם ודעת. א”כ מה פשר הדברים? האם המשיח יכול לבוא לאמריקא או לא?

תשובה:

א. אפשר לשאול, אולם לא לכל שאלה ישנה תשובה מבוררת.

ב. אם זה באתערותא דלתתא הוא ילך לארצות שונות, בחינת הולך אל זיווגו.

אם זה באתערותא דלעילא הוא יתגלה רק בארץ ישראל.

כדאי מאוד מאוד מאוד כבר עתה להיות בארץ ישראל.

ג. זה אינו חטא פורתא אלא נו”ן דנו”ן דטומאה.

ד. הכוונה בבחינת כולו זכאי אינו יכול להיות. אולם ח”ו יתכן בהיפך, ואיך יתראה כולו חייב איננו יודעים בדיוק. וכבר עתה נראה יותר ויותר שהופך לכולו חייב ע”י המדיה הארורה.