14 שאלות בעניני תרי משיחין [#7083]

י' סיון התש"פ

שאלה:

בס”ד

לכבוד מו”ר הרב שליט”א,

לקראת הגאולה הקרובה עלינו שיבא במהרה ממש, יש לי כמה וכמה שאלות בעניני משיח, הן משיח בן יוסף ומשיח בו דוד, ומטרתי בשאלת אלו הוא שאני רוצה להבין יותר במהות ההכנה להגאולה שאנו מצפים בכל יום, וגם משום שאני רוצה לידע ביותר את הסוגיא הזו וקשה למצוא ידיעות אלה, ועוד, הרבה מהשאלות אלה אני שומע כמעט מכל אדם ואני רוצה לידע איך לתרץ קושיות אלה ואז להגדיל את תשוקה הגאולה, לדאבונני,אני מוצא שהרבה אנשים לא באמת רוצים הגאולה (רק לצאת מצרתם, הן צרות הכלליות של הציבור והן צרות הפרטיים של עצמם, וכמו שגם הרב אמר בהשיעור של תפילה על ברכת גאל ישראל.) והרבה משאלות אלה הם שאלות חיצוניות וחלק מהם הם שאלות יותר פנימיות. יישר כחך מאד להרב אם אפשר לענות על כל שאלות אלה, וסלחיה על כל האריכות, אבל מסתמא תהיה תועלת גדולה לאין שיעור מהתשובות לשאלות השכיחות אלה.

א) ראיתי בשם החוזה מלובלין שהוא ביטל את הגזירה על הריגת משיח בן יוסף, וכן שמעתי זאת בשם הנועם אלימלך. האם הכל מסכימים על זה, או שיש זה מחלקות? (ולכאורה הבן איש חי חולק על זה משום שכ’ הבן איש חי שיש לכוין בתפלת את צמח דוד שהמשיח לא יהרג במלחמה)

ב) האם התרי משיחין צריכים להתגדל בארץ ישראל או שהם יכולים להיות מחוץ לארץ?

ג) האם המשיחין צריכים להיות מהגדולי הדור המפורסמים או שהם מהצדיקים הנסתרים?

ד) האם יש גדולים וצדיקים בכל דור שמכירים מי הם המשיחים?

ה) האם שייך שהתרי משיחין הם יהיו מהבעלי תשובה (שבדרך כלל הבעלי תשובה שנעשים צדיקים יש להן נשמה יותר כללית)?

ו) אם המשיח יהיה ליטאי או חסידי או ספרדי, איך כל הסוגים של יהודים יכולים להחשיב אותו? דאם המשיח יהיה ליטאי, אז החסידים יבטלים אותו, ואם המשיח יהיה חסידי, אז הליטאיים יבטלו אותו וכו’.

ז) האם מבואר שהתרי משיחין לא יהיו חשובים בעיני אחרים ואדרבה הם מאוסים בעיני רוב נפשות ישראל, ורק לאחר שנתגלה שהם המשיחין, אז תהיה יודע חשיבותם?

ח) האם המשיחים הם יותר צדיקים מהשבעה אושפיזין? איך שייך שהמשיחים, שהם אנשים שגידלו בדור הבתראה שהוא דור ירוד כ”כ, יהיו נחשבים כצדיקים יותר מאבות ומשה?

ט) ראיתי בשם א’ מהספרי חסידות ש”דוד מלכא משיחא”, היינו שדוד המלך בעצמו הוא הוא המשיח (בן דוד). אבל מאידך ראיתי שמשיח בן דוד הוא התנוצצות של נשמת משה רבינו. האם יש בזה מחלוקת מיהו נשמת משיח בן דוד?

י) האם התרי משיחין באים ביחד עם משה או עם אליהו? מאידך מצינו “משה ותרי ומשיחין” ומאידך מצינו “אליהו ותרי משיחין”, א”כ האם יש מחלוקת בענין זה?

יא) בשורת משיח רק ע”י אליהו, אבל איך יודעים שהוא אליהו הנביא? ע”י צדיקים אחרים בדור שמכירים אותו?

יב) ראיתי ששמו של משיח בן יוסף נחמיה בן חושיאל, ושמו של משיח בן דוד הוא מנחם בן עמיאל. למה דוקא שמות אלו (שבשניהם יש שורש המילה של “נחמה”) נבחרים להיות השם של משיח? (ואגב כאן אציין קצת סמך לכאורה לדברי הרב בנוגע למגפת הקורונה שהרב אמר שהתיקון לקורונה שהוא קור דקלקול, חיבור של קרירות, הוא ע”י חיבור של חום, כח החום דקדושה, שהוא אורו של משיח, והרב אמר רמז על כך משום ש”משיח” יש בו אותיות ח”ם, המרמז לכח החום דקדושה. נתעוררתי שמלבד השם כללי של “משיח” שיש בו אותיות ח”ם, גם השמות הפרטיים של המשיחים, נחמיה ומנחם, יש בהן אותיות ח”ם!).

יג) ראיתי (מספר נתיבות שלום וכן הובא בשם שמואל) שמשיח בן יוסף בא לתקן ענין השמירת ברית בכלל ישראל ואח”כ יבוא משיח בן דוד לתקן ענין האמונה בכלל ישראל. וא”כ למה צריכים לעבוד על שמירת הברית ועל אמונה אם בלא”ה המשיחין יתקן הכל?

יד) ביחס לשבע הספירות, האם משיח בן יוסף ומשיח בן יוסף הם רק השלמת הספירות של יסוד ומלכות, או שהם גילויים יותר מזה?

תודה רבה מאד להרב!

תשובה:

א. אמת, ישנה מחלוקת.

ב. לאו דוקא בארץ ישראל. וכמ”ש שיושב בשערי רומי. אולם ודאי שאין הדברים כפשוטם. ובפרט משיח בן יוסף שעיקרו בחו”ל, משא”כ משיח בן דוד, שעיקרו בא”י.

ג. אפשר כך ואפשר כך. ובדקות, יוסף נגלה, דוד נסתר. רחל גלויה, לאה נסתרת. לאה גימט’ ל”ו, סוד ל”ו נסתרים, עלמא דאתכסיא.

ד. פעמים כן.

ה. יוסף – צדיק מעיקרא. דוד – בעל תשובה. כי הוא רבן של בעלי תשובה.

ו. מתחלה יתכן שיחלקו, אולם אח”כ כלשון רבותינו שאומר ואם אינכם מאמינים ראו באורי שזורח.

ז. כנ”ל, יתכן כך וכך. ובפרט ביהודה שנסתר.

ח. כי לפי רוב הטומאה, יתרון האור מן החושך. ויתר על כן, בחינת משיח שבהם הוא מתנה, תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו עבודה וסופו מתנה.

ט. משה בא עם תרי משיחין. וז”ש שנשמת משה הוא משיח, כלומר מאוחד בהם, עד כי יבוא שילה, דא משיח, שילה גימט’ משיח, כמ”ש חז”ל.

י. בפנימיות משה, בחיצוניות אליהו. משה, פנימיות ונשמת המדות, כנודע. אליהו גימט’ בן משיב אבות על בנים וגו’.

יא. אין הכרח שכולם יאמינו לבשורה. רק אנשי אמת יכירו.

יב. נחמיה. נחם-יה, סוד מוחין י-ה, כנודע, אבא ואמא. וזהו סוד יוסף, מוחין, אין נבון וחכם כמוך. מנחם. עיין סנהדרין (צח, ע”ב). עיין רד”ק (זכריה, ג, ח). מנחם גימט’ צמח, את צמח דוד וגו’. וכן בעוד ראשונים.

יג. לקרב הגאולה. וככל שתיקן כן יזכה כפי ערך תיקונו להארתם. כי גם כאשר יבואו לא כולם יזכו לאורם בשווה.

יד. יסוד – חכמה, יוסף. מלכות – כתר, יהודה. בסוד א”ת ב”ש. כתר – מלכות, יסוד – חכמה.