אור מקיף ואור פנימי [#7441]

ט"ז סיון התש"פ

שאלה:

א)יש לי כמה שאלות בנושא אור מקיף ואור פנימי.האם אור מקיף היינו חיצוניות, ואור פנימי היינו פנימית, כפשוטו? א”כ, מי ששורשו באור מקיף הוא אדם חיצוני ואינו יכול להיות אדם פנימי?

ב)כמובן שאם אדם שומע הרבה אורות רוחניות או לומד הרבה ספרים הקדושים ושומע להרבה שיעורים ודרשות, אבל אינו מיישמם למעשה, יש לו חסרון בולט, בחינת עשו שראשו מנותק מגופו, אינו מאחד ידיעות שכלו ללבו. אבל מי ששורשו באור מקיף לכאורה זהו אדם שלא תמיד ממשמש ידיעותיו והשגותיו בעולם המעשה, וא”כ כל אדם ששורש עבודתו באור מקיף הוא כמו עשו, כיון שאינו מפנים ידיעותיו אל הלב?

ג)הרב מסביר שמקיף הוא בחינת יחידה שהוא מדרגה גדולה מבחינת אור פנימי שהוא רק דרגת החיה. ולכאורה זה אמור שדרגת אור מקיף הוא עדיף מדרגת אור פנימי. אבל לכאורה הוא להיפוך, דלכאורה מי ששיש לו יותר אור פנימי הוא עדיף ממי שיש לו יותר אור מקיף, כיון שהפנימי מיישם ידיעותיו לפועל בחייו משא”כ מי שהוא רק נמצא באור מקיף אינו מיישם ידיעתיו כ”כ ויש לו כ”כ סתירות בין ידיעותיו ללבו, ובין ידיעות בשכלו ולבו למעשיו בפועל?

ד) הרב מסביר שהספרים שמבארים הדרך של אור מקיף הם אמרי פנחס, בעל שם טוב, וספרי חב”ד. איזה ספרים מבארים את דרך האור פנימי?

ה) כל ספרי החסידות מושרש בתורת הבעש”ט ונמצא א”כ לכאורה שכל חסידות שורשו באור מקיף (ובפרטות מקיף דמקיף) וא”כ מי ששורשו באור פנימי לכאורה אין לו ללמוד חסידות כיון שזהו שורש אחרת (ובפרט אם נאמר שהאור מקיף הוא דרגה חצונית יותר מאור פנימי, שאז הוא ממש ירידה למי ששורשו באור פנימי ללמוד דרך השייך לאור מקיף)?

כמובן שכל שאלות אלו נובע מתוך מיעוט ידיעתי הפעוטה בענינים אלו, אבל ברצוני לקבל יותר בהירות בענין זה שלכאורה הוא שורש גדול בעבודת ה’. [תודה רבה מאד להרב, ישעי’ יהודה]

תשובה:

א. חיצוני כלומר גדול משיעור הכלי, ולא חיצוני כפשוטו. ובעומק אור פנימי סוד יש דקדושה. אור מקיף ביטול של קדושה. בטל לדבר שגדול ממנו.

ב. כנ”ל, מקיף ביטול. יש עבודה להמשיך מקיף לפנימי, פנימיות הלב והמעשה. ויש עבודה להישאר במקיף באופן של ביטול. אולם אם אינו מביא לביטול, זהו חכמתו מרובה ממעשיו.

ג. נר”ן פנימי, חיה יחידה מקיף. חיה נכנס ויוצא, יחידה כולו מקיף. ובערך כך נקרא יחידה, מקיף בערך לפנימי. כנ”ל מקיף של ביטול ולא מקיף של חכמתו מרובה ממעשיו.

ד. רוב ככל הספרים. ובפרט דרך המוסר.

ה. מקיף להופכו לפנימי שייך לכל מי שפנימי. ויתר על כן מתי יגיעו לשון נגיעה, והוא הכנה לימות משיח.