משיח צדקנו [#8873]

י' אלול התש"פ

שאלה:

שלום למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט”א,,

הקדמה לשאלה שמסתמא כבודו מכיר, אבל לצורך השאלה:

מה שכתובעל רבן יוחנן בן זכאי סוכה כח.:
“אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא וגו’.”

וגם מה שכתוב על שם בהמשך על יונתן בן עוזיאל:
“אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף”

והדברים שכתובים על רבינו האר”י:
“לא היה מי שישיג חכמה זו על אמתתה כמוהו, כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד”ס, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מקיר תזעק ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים.
“והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע. והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא דפרשת דברים, ובעופות אלמים. ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עמו כל צורכו וחפצו, ואחר כך מסירהו. והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף, ובבתי הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלין לו רזי תורה.
“וגם היה יודע חכמת הפרצוף, ושרטוטי הידיים, ופתרון חלומות על אמיתתם, ובגלגולים ישנים וגם חדשים. והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם, ומה פסוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן בלילה, והיה מלמד פירוש שורש נשמתו. והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות שחישב. והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת, או לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדה”ר.
“והיה יודע כמה טעיות נפלו בספרים. והיה יודע להכות בסנורים. והיה יודע כל מה ששנו החברים. והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענוה, ויראת ה’ ואהבת ה’, ויראת חטאו, וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו.”

א) 1- האם משיח צדקנו צריך להיות מישהו שגדל בדור הזה שיודע ובקי בכל התורה כולה ובכל החכמות האלה ושיש בו את כל המידות הטובות האלה בשלמות? האם יכול להיות דבר כזה בדור הזה?

2- אם כן, הרב חיד”א במדבר קדמות מערכת א’ אות כ”ו כותב על רבינו האר”י “ואני בעניותי פשיטא לי דרבינו האר”י זצ”ל היה נטהר באפר פרה על יד אליהו זכור לטוב ואז נחה עליו רוח הקדש להפליא והגם כי לא ראיתי כתוב רמז מזה ולא שמעתי לבי אומר לי שהרב ז”ל היה מעלים הדבר העלם נמרץ לרוב ענותנותו” שלפי זה חלק ממה שרבינו האר”י השגי זה בגלל האפר פרה אדומה, אז האם אפשר/צריך לומר שאליהו גם היזה על משיח צדקנו כדי שישג את החכמות האלה? או שהוא השיג אותם בדרך (כמובן של הקדושה) אחרת? או שזה יבוא לו אח”כ כשיקבל את התפקיד בפועל?

3- אם לא, אז במה תתבטא הגדולה שלו כלפי חוץ? הרי הוא אמור להיות הגדול מכולם? (מחילה, אולי התפיסה שלי קצת ילדותית…)

ב) יש מגוון רחב של אנשים בעם ישראל, ציבורים שונים עם דעות שונות, אני מדבר על אלה שהם שומרים תורה ומצוות ומחוייבים להלכה כמובן, אבל ההשקפות שונות מאוד, והמשיח הוא אמור להיות גואל של כולם, איך אדם אחד, יכול לאחד בתוכו את כל הדעות וההשקפות האלה שלפעמים הם נראים סותרים אחד את השני לגמרי? או שנאמר שהוא לא צריך, אלה יש רק דעה אחת צודקת וכל השאר טועים והוא זה שיעמיד אותם על טעותם?

ג) מחילה על השאלה, אבל האם מבחינה חיצונית, האם המשיח אמור להיות יותר יפה מאדם הראשון, גם מאותה סיבה שהוא אמור להיות מעל כולם, האם גם ברמה החיצונית? כמו שהגמרא אומרת ב”ב נח. – “שופריה דרב כהנא (מעין שופריה דרב שופריה דרב) מעין שופריה דרבי אבהו שופריה דר’ אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון ”

ד) האם זה אמור להיות אדם שלא מוכר בכלל? או שזה אדם מוכר?

ה) האם יכול להיות שיהיו אנשים שיותר קרובים אליו שיהיו מאנשי סודו (חברים וכדומה, אני לא מתכוון לקירבה משפחתית) או שכל ישראל יהיו שווים כלפיו?

תודה רבה,
ה’ יברך את כבודו בכל מילי דמיטב,
אוהבים את כבודו.

תשובה:

א.

  • א. יגעת ומצאת. כאשר יקבל את היחידה ישיג זאת. קודם לכן אין הכרח.
  • ב. האריז”ל בחינת חיצוניות, והרמח”ל בחינת פנימיות, כמ”ש הרמח”ל באגרותיו.

אם ההשגה בדרך חיצונית, נצרך בהכרח אפר, אולם אם בדרך פנימית לא נצרך.

ולכך לרמח”ל לא היה אפר.

אולם אמרו חז”ל עשרה פרות הם, ואחרונה יעשה משיח גופא. ואזי יחבר פנימיות עם חיצוניות.

  • ג. גילוי אליהו בדרך שכל, כמ”ש בהקדמת התיקונים, וכמ”ש הרמח”ל.

ב. יראה איך כולם יחד משלימים לאמת אחת שלמה.

ג. לפני קבלת היחידה לא.

ד. אין הכרח לכאן או לכאן.

ה. בחיצוניות יתכן. בפנימיות אהבה שווה לכולם.