הכוונה בדברי הגר”א – ערב רב [#9243]

ה' תשרי התשפ"א

שאלה:

שאלות אלו מציקות אותו כבר לזמן רב, על הנושא ה"ערב רב".

א)מהו הכוונה בדברי הגר"א שגלות ערב רב בעקבתא דמשיחא הם הראשי ומנהיגי ישראל, מיהו "ראשי ישראל" אלה? אנשי שליטה או אפי' גדולים ומנהיגי ישראל? האם זה כולל רוב הרבנים ומנהיגי הדור של שומרי תורה ומצוות?! האם סתם רב או סתם מנהיג פוסק נחשד להיות נשמת ערב רב? אין לי שום הבנה בזה, ואם אפשר להרב להאיר עיני בזה.

ב)הגר"א כתב שיש חמשה מיני ערב – בעלי לשון הרע ומחלוקת, בעלי הנאה, צבועים שתוכם אינם כברם, רודפי כבוד כדי שיהא להם שם, ורודפי ממון. הרב כבר השיב לי בעבר על הסימין של בעלי מחלוקת של נשמות ערב רב אבל האם אפשר להרב לבאר ג"כ מה הגדר של שאר כתות הנ"ל? וכי כל אדם שיש לו תאוות ממון הוא ערב רב? וכן הא דרודפי כבוד ובעלי הנאה הם ערב רב, מה הגדר בזה, וכי כל אדם שרודף כבוד או רודף הנאה הוא מן הערב רב? וכן ה"צבועים" שהם ערב רב, מה הכוונה בזה, דהא יש הרבה צביעות, וכי כל אדם שאינו תוכו כברו הוי ערב רב??

ג)וכן מה לעשות אם אדם חושש שיהודי מסוים הוא מן הערב רב? האם צריך להתפלל עליו שיעשה תשובה (על הצד שהוא אינו מן הערב רב אלא נשמת יהודי) או שאין להתפלל עליו מחמת שהוא ב"ספק ערב רב" (וכיון שבדרך כלל לכאורה א"א לברר אם הוא בודאי מן הערב רב?

ד)וביותר, איך אפשר לאהוב כל יהודי שאני פוגש אם אפשר שהוא מן הערב רב (אא"כ אני יודע בברירות שהוא אינו מן הערב רב)? ושאלה זו חלה מחמת שרוב נשמות בכלל ישראל הם מן הערב רב וכמש"כ בספר שומר אמונים וא"כ לכאורה ע"פ רוב יש חזקת ערב רב על כל יהודי אא"כ יש לנו ראי' ברורה שהוא אינו מן הערב רב....?

 תודה רבה להרב,

תשובה:

א. כתבו רבותינו שאף לובשי לבן יתכן שיהיו ערב רב. עיין בהרחבה בספר "הדור האחרון" שליקט מדברי רבותינו על כך.

ב. כל שעושים כן מרוע פנימי, ולא חוששים כלל להזיק זולתם מחמת כן. ערב רב, כנגד מדת “רחמים” שבישראל.

ג. בערב רב מעורב הכל, גם חלקי ישראל, ועל חלקים אלו יש להתפלל. ועיין אות ב’, ולפ”ז הכא.

ד. את חלקי הישראל שבו כנ”ל. ויתר על כן את חלקי אוה”ע שבו שאינו ערב רב.