אושפיזין ועל שמיני עצרת – אם אפשר בבקשה להרב לענות קודם ע”ש ערב סוכות [#9464]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

א)ראיתי בספר ים החכמה של הג”ר יצחק מאיר מורגנשטרן שליט”א שאמר שבכל יום מימי סוכות יש להתדבק במידות של האושפיזא של אותו היום, ביום א’ להתדבק במדת אהבת ה’ שהיה מדתו של אברהם וכו’, אבל מהרב למדתי שאין לעבוד ה’ ע”פ זמנים מסוימים רק שכל עבודה צריך להיות בהתאם וכפי הדרגה של הנפש, וא”כ האם הרב סובר שאין לעבוד במדה מסוימת ביום אחד ומדה אחרת ביום שני וכו’? או שיש מקום להתדבק באורות הזמן, כיון שיש עבודה להפוך אור מקיף לאור פנימי…?
ב)האם יש מקור ששלמה המלך היה ראוי להיות מן האושפיזין רק שאיבד את זכותו.
ג)האם יש קשר בין שבעה רועים לשבעה אושפיזין.
ד)האם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד נכלל בשבעה אושפיזין?
ה)בשפת אמת כתב ששמיני עצרת כנגד יוסף, ובמקום אחרת כתב ששמ”ע כנגד דוד, ובמקום אחרת כ’ שהוא כנגד משה! מה פשר הדברים?

תשובה:

א. בנקודה שבה עובד בפועל, יש בפרטות אהבה יראה וכו’, את כל המידות. וצריך למצוא בכל יום את נקודת פרטות זו בתוך עבודתו.

ב. הוא שורש לז’ רועים. עיין פירוש המצוות לרמח”ל (מצוה ח’ ט’) וז”ל, והקימונו עליו שבעה רועים, מצד שלמה. שמונה – תיקון הכל, ושמונה נסיכי אדום, עיי”ש. ודו”ק שאמו של שלמה בת “שבע”.

ונקרא בשבע שמות, כמ”ש בזוה”ק (ח”ב, לח, ע”ב. וח”ג, מז, ע”ב). ועיי”ש (ח”ג, רנה, ע”ב) אבהן ורעיא מהימנא ואהרן דוד ושלמה, הא אינון שבע, לקבל שבע ספיראן, אנא בעינא לתקנא לכון “סכה”, עיי”ש. ועיין גר”א (תיקון ע) וז”ל, ושלמה ביסוד דאינון שבע רועין, כמ”ש בר”מ בכ”מ, עיי”ש. ועיין תולעת יעקב (סוד הסוכה).

ג. כן, כנודע, הם הם ממש, בשורשם.

ד. כן. יוסף – משיח בן יוסף. דוד – משיח בן דוד.

ה. כנגד יוסף – מלשון תוספת, עצרו עמי יום אחד.

כנגד דוד – סוד כח הכללות הנקרא “כלה”, ושמיני עצרת, עוצר בקרבו את כל ההארות שקדמו לו.

כנגד משה – שמחת תורה – תורת ה’ תמימה ניתנה ע”י משה.