בתו של אברהם אבינו [#9608]

ג' חשון התשפ"א

שאלה:

בס”ד

אמרו חז”ל שאברהם היה לו בת “ובכל” שמה, ומלבד כל הפשטים הנאמרים בזה, האם הכוונה ג”כ כפשוטו שהיה לו בת בשם “בכל”?
ואם היה בת פיזית לאברהם, מסתמא היתה צדקת גדולה, וא”כ למה אין שום זכר ממנה בתורה ובמדרשים?
וכן שמענו מימרא ש”בכל מכל כל” מרמז על בתו של אברהם ששמה בכל, בתה של יצחק שהיה מכל, ובתה של יעקב שהיא כל. האם ג”כ הכוונה כאן לבת פיזית כפשוטו או הכוונה רק על דברים רוחניים?
תודה רבה

תשובה:

אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אולם מאמרי חז”ל פעמים רבות נאמרו באופן פנימי.

וכבר אמרו רבותינו, הרמב”ן ועוד, ש”בת” זו הכוונה למידת “מלכות” הנקראת בת. מלכות, אותיות כל-מות, ונקראת כלה, כל-ה. עיין שערי אורה (שער א’), בביאור מידה זו. ונקראת כן מפני שכוללת הכל בקרבה, בבחינת כל הנהרות הולכים אל הים.