שם ועצם ושורש והשורשים [#9909]

ט"ו חשון התשפ"א

שאלה:

א) בספר בלבבי ח"ט הרב מבאר ע"פ הגאונים שיש ג' בחינות למעלה מעשר ספירות שנקראים "שם, עצם, ושורש השורשים". האם זה במקביל לדברי המהר"י סרוק שיש ג' עולמות למעלה מהצמצום שהם עולם המלבוש, טיהרו עילאה ואויר קדמאה?
ב)והאם הנ"ל ג"כ במקביל לג' צחצחות (תענוג אמונה הוי')? האם שורש השורשים הוא הוא המקום הפשוט והפנימי ביותר בנפש כיון שהיא הנקודה הפנימית ביותר (כנראה ע"פ ביאור הרב בספר בלבבי ח"ט) או שיש נקודות למעלה או יותר פנימי מתפיסה זו? איך שייך דבר שהוא למעלה מהעצם, דאם יש שורש להעצם אז העצם אינו עצם כיון שיש דבר למעלה ממנו?
ג)האם זה קשור להמושג "למעלה מהויה", שהרב מבאר שיש הוית האדם ויש מה שהוא למעלה מהוייתו (ובלשון אחר, יש הויה ויש העדר קודם להויה, ובלשון אחרת, יש אין ויש ואפס שהוא למעלה מאין, ובלשון אחר, אריך ועתיק), כלומר שיש הוית האדם שהוא היחידה שלו שקשור לאור א"ס, וגם יש את אור א"ס בעצם שהוא למעלה מהאדם?
תודה רבה להרב,

תשובה:

א. כן. בתורת מהר"י סרוג יש ג' ראשין, עתיק – אין – אריך.

ב. כן. עצם מלשון עצימת עינים, שלילה, בחינת חושך, ואמונתך בלילות.

ג. אריך – יש. אין – העדר. עתיק – חיבור לעולם עליון יותר, אור א"ס. וזהו לתורת מהר"י סרוג. בתורת מהרח"ו יש רק עתיק ואריך, עתיק – אפס, אריך – אין, אולם בתורת מהר"י סרוג יש ג', אריך, אין, עתיק, כנ"ל.

זו סוגיא יסודית ורחבה. בתורת מהרח"ו כשמונים כתר לא מונים דעת, ולהיפך, על דרך כלל. ולכך, יש מהלך של שלושה: כתר חכמה ובינה, חכמה בינה ודעת. ויש מהלך של שנים, מוחין – חכמה ובינה, ושורשם קו וצמצום. אולם בתורת מהר"י סרוג, לעולם זהו סוד שלושה, כתר חכמה ובינה, או חכמה בינה ודעת.

והדבר נגלה לתתא, בפרצוף אריך, שלשיטת מהרח"ו פרצוף אריך בראשו יש כתר וחכמה, אולם הבינה בגרון, ולא ברישא, והרי שברישא יש רק ב', כתר וחכמה, גלגלתא ומוחא. אולם לשיטת הגר"א, ונעוץ שיטתו בתורת מהר"י סרוג, יש גם באריך ג' מדרגות ברישא, כתר חכמה ובינה.

אולם אף לשיטת מהרח"ו נחלק השנים לשלוש ברישא דאריך, לגלגלתא מוחא ואוירא, ודעת גנוז באוירא.