משיח [#9848]

י"ט חשון התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב שליטא

אם הרב יוכל להאיר את עיננו בכמה שאלות:
א., רשום על הארי הקדוש שידע גילגולים של האדם, שיחת דקלים, שדים , וכוו… נשמע כמו דרגתו של שלמה המלך , האם כן?
ב. האם הארי הקדוש זכה ליחידה ?
ג. האם הרב יוכל להגיד לנו מי מהצדיקים בכל הדורות זכו ליחידה ?
ד. האם משיח בן דוד, יידע את כל זה גם כן ויותר מכך, כלומר : שיחת שדים, דקלים, עופות , גילולי נשמות, חטאים של אדם על המצח וכו… ?
ה. רשום שמשיח בן דוד יהיה בנבואה דרגה אחד פחות ממשה רבינו, מה זה אומר איך זה בא לידי ביטוי ?
ו..שמעתי מפי ברסלבר שאמר שרבי נחמן זכה ליחידה דיחידה, האם זה נכון ?
ז. ואם כן הרי זה אמור להיות רק למשיח לא, אז איך הוא לא זכה להיות המשיח כי הרב אמר שאם יהיה אחד שיזכה להכי עמקות בדבקות ובהשגה אז יבוא משיח כי הרצון שלו הכי עמוק בכל הקומה ?
ח. האם כל מי שזוכה ליחידה הוא בעל רוח הקודש בדרגה הכי גבוהה, והאם הוא גם בדרגה של נבואה כבר, והוא רואה כל הגילגולים של האדם מיום היבראו ועד היום ומה יהיה עם האדם עד סוף כל הדורות תולדות מעשים וכו… ולמה הוא עובר את מה שהוא עובר בגילגול זה, ובעיקר הכי חשוב מה הוא בא לתקן בגילגול הזה ??
ט. האם גם מי שזכה לגילוי נשמה יודע מה שכתבתי לגבי גילוי היחידה?
י. האם התגלות המשיח היום ב”ה תהייה בצורה ברורה לכולם, כלומר יהיה שופר מהשמיים וכולם יידעו מי זה המשיח או שהוא יופיע וידבר להם ויגיד להם שהוא המשיח, ואז חלק יילכו וחלק ייתנגדו לו, כבר היום יש כאלו שהכריזו מי המשיח, לדעתם ?

תודה רבה לכבוד הרב, על המענה לשאלות
הרב אנו רוצים משיח היום נמאס לנו כבר משלטון עמלק והערב רב . שהקב”ה ייכלה אותם עוד היום ויישלח לנו גואל צדק עוד היום.

תשובה:

א. שלמה המלך, ניצוץ של משה רבינו. עיין ספר הגלגולים (פרק ס”ד). וכן האריז”ל היה ניצוץ של משה רבינו, עיין ספר הגלגולים (שם). אולם בדקות, ניצוצות שונים, אולם שניהם ניצוץ של משה רבינו. ובפרטות, היה משיח בן יוסף, כמ”ש בעמק המלך.

ב. זכה להארתה. עיין להלן.

ג. ונקראת ‘יחידה’, כי אין דומה לה, כמ”ש בשער ההקדמות (דף לו, ע”ב). וכן כי אין בה נוק’. ועיין מבוא שערים (הוספת מאמרים דר”ה) וז”ל, לפי שאין אדם שזכה להיות לו יחידה מאריך, וכ”ש מעתיק, עד שיבא משיח. ועיין גר”א (תיקונים, תיקון נו. ופע”ח, שער ר”ה, פ”ב) היחידה לא יזכו אלא לעוה”ב. ומשה לא זכה אליה, עיין ליקוטי תורה (כי תשא, לג, ה), שער הפסוקים וליקוטי תורה (ויחי). ועיין עמק המלך (שער א’, פרק ס”א), שמשה זכה רק בהיותו במרום, עיי”ש. ועיין רמ”ז (שמות) המשיח יתעלה למעלה לפנימיות עתיק, ויזכה ליחידה, והוא אור יסוד עתיק מפנימיות דעת שלו, שהוא שם ס”ג כנזכר בדרוש השמות (ע”ח, שער מ”ד, פ”ז), ומילואו יחידה. ועיין עמק המלך (שער ה’, פרק ע”ב) וז”ל, ואור תחיית המתים זה, שהוא נובלות הכתר בסוד יחידה, וכו’, והוא סוד רזין דרזין דאורייתא. עכ”ל. והבן, שיש יחידה מאריך – משיח בן יוסף, ויש יחידה מעתיק – משיח בן דוד. עיין שער ההקדמות (דף צד, ע”א). אולם יעויין יפה שעה (ע”ח, שער מ”ד ומ”ן, פ”א, אות א’) שאף משיח לא יזכה ליחידה, וצ”ע.

אולם, יעויין עמק המלך (שער א, פרק ס”א. ושורש דבריו מבואר בפירוש האריז”ל לספד”צ, פ”א) וז”ל, והנה להיות שיחידה מעטים הם הזוכים בה, היינו דאמרו חז”ל, ראיתי בני עליה והם מועטים (סוכה, מה, ע”ב). ועיי”ש בעמק המלך (שער יא, פ”ה. ושער יג, פרק ל”ג). וע”ע שם (שער יד, פרק צב) וז”ל, אדה”ר זכה לקחת יחידה מאריך. וכן ע”ע בדבריו (שער טז, פרק מא) וז”ל, ובהר סיני נדמה כזקן הדורש בישיבה ושערותיו לבנות, כי זכו (כל ישראל) לכתרי יחידה הבאה מא”א. עכ”ל. ושם זכה אף משה, וזכה לה כל זמן היותו במרום, כמ”ש בפירוש האריז”ל לספד”צ (פ”א). ואף פנחס זכה לה. עיין מגלה עמוקות (פנחס). ומעין כך יוסף. עיין קהלת יעקב (ערך אחרי). וי”א אף ר”ע. עיין בגדי כהן אשר לאהרן (אלפא בתים וכללים, אות נ’). ועיין ילקוט ראובני (בראשית) שגם רשב”י ור”א בנו זכו לכך. עיי”ש (אות רנז).

ועיין חמדת ימים (חג השבועות, פ”ג) וז”ל, עוד אמרו, כי לא זכה מעולם למדרגת נשמה הנקראת יחידה, אלא אדה”ר ומשה במעמד הר סיני. עכ”ל. אולם כל אדם יכול לזכות אליה ביום מיתתו, כמ”ש רבותינו, עיין מגלה עמוקות (קדושים. ועיין עוד בדבריו (בהר) שיש הארה זו גם ביובל). וכן זכה לה משה פעם נוספת במיתתו, עיין מגלה עמוקות (ואתחנן, אופן קעה).

אולם אף בחייו יכול להמשיך משם הארה. עיין קהלת יעקב (ערך כבוד) וז”ל, שיוכל להמשיך הארה מבחינת חיה יחידה, ולחבר נפש רוח נשמה לחיה יחידה, שאף שעכשיו אין אדם זוכה לחיה ויחידה, מ”מ הארה יוכל להמשיך משם, כנודע. ולכך פעמים שאמרו על הצדיקים שזכו להארת יחידה – משיח, הכוונה להמשכה, ולא לעצמות. וזהו בחינת הכוונות המוזכרים ברש”ש להמשיך אור היחידה. כגון נהר שלום (דף טו, ע”ב. ודף כב, ע”ב. ודף כ”ז, ע”א), ומזכיר שלום (מערכת כף, ה – כתר). וכן יש נשמות שהם מפרצוף אריך או עתיק. ולכך נקרא שיש לו יחידה, כי מהות נשמתו ממדרגת יחידה. עיין שער הגלגולים (הקדמה, יא). וכן יש בחינת יחידה בנפש רוח נשמה חיה ויחידה. עיין אמת ליעקב עץ חיים (אות א’, ואות רנ”ה). ועיין מזכיר שלום ערך יחידה. ועיין דעת ותבונה (פרק כ”א) בהרחבה. ועיין לשם, ספר הדע”ה (דרוש ג’, ענף ד’) שכל השגתנו אינו אלא בנפש ורוח, נרנח”י דנפש ורוח, ולא יותר. ועיין עוד בדבריו (שם, דרוש עץ הדעת, סימן א’).

והבן שיש יחידה פרטית, ויש יחידה כללית, והיא הארת משיח. ודו”ק הרבה.

ד. כן.

ה. זה שיטת הרמב”ם, אולם חכמי האמת חלוקים עליו.

ו. כנ”ל אות ג’.

ז. כנ”ל אות ג’. כשיושג בשורשו ולא רק הארתו, ויתלבש בגוף גמור, זהו משיח.

ח. תלוי בשיעור ומהות ההארה. ובפרט אם זהו יחידה פרטית ולא כללית.

ט. אין הכרח.

י. תלוי בזכות הדור. באור שכולו זכאי יש הסכמה, בכולו חייב יש מחלוקת.