בלבול באמריקא [#10055]

כ"ט חשון התשפ"א

שאלה:

(א) מסתמא הרב כבר שמע מהבהלה כאן באמריקא מחמת התוצאות של הבחירות כאן על נשיא ארה"ב שלא היה עליו מסקנא, ויש הרבה קושיות מה נעשה ומה יהי', וברור שהקב"ה מהפך את הסדר הרגילה שהיה כאן לכל השנים, ולא היה דבר כזה באמריקא עד היום שתהי' ספק גדול מי יהי' הנשיא של ארה"ב, וגם משום שעכשיו גלוי לעין כל על השקר והרשעות של ממשלת זדון באמריקא, וקשה להגיד כל הפרטים ובפרט משום שלא שייך לברר שום דבר כיון שהכל הוגד לנו ע"י המדיה שאין להאמינם בשום דבר. ויש כאן פחד שמא כל המצב עכשיו באמריקא יביא למלחמות וסכנות, והפחד השורה באמריקא כאן היה כמו בזמן נפילת בניני התאומים בשנת תשס"ב, והרבה מרגישים שאפשר שהגיע הזמן ליהודים באמריקא לעזוב את ארצם ולעלות לא"י, אמנם לא שמענו מזה משום אדם גדול, ואפשר משום שאין לצוות דבר קשה כזה להרבים, וא"כ האם יש לחשוש שהמצב כאן בארה"ב הוא כמו המצב בגרמניה בשנים קודם השואה (לא רק סכנה רוחנית אלא גם סכנה גשמית) וא"כ עכשיו אין הזמן להלוך עם אמונה בטחון שהכל טוב (שבדרך כלל אין זה אמונה ובטחון אמיתית אלא עצלות וחוסר אחריות וקושי עם שינוי) אלא עכשיו הוא הזמן פשוט לברוח (ולהתפלל על רחמי ה') מאמריקא ולעלות לא"י? או שיש לבטוח בה' ולחזור על דברי הנפשה"ח, ואנו יכולים להמתין עד משיח שיביא אותנו לא"י?
(ב) איך מתמודדים עם החושך והשקר שאנו חיי כאן באוירה של אמריקה? האם הקב"ה רוצה להפחיד את בני אמריקה עכשיו ולעוררם לתשובה, או שיש רק לצפות לישועת ה' ולא להפחד כלל?
(ג) שאלה יותר עמוקה, הרב מגדיר (בס' בלבבי ח"ט) שהחושך דקדושה הוא גילוי יותר עומקה מ"אור", ושכל גילוי של משיח יהיה חושך שהוא למעלה מהאור, וא"כ לפי"ז האם יש להשתמש במצב של "חושך" עכשיו באמריקה (ובכל העולם כולו ובפרט על החושך שאנו שומעים ממנה בארץ ישראל) ככלי לגלות את ה"חושך דקדושה" (ע"י הכרה שהקב"ה נמצא איתנו גם בתוך החושך וההסתרה ולא רק כשיש אור והארת פנים), או שיש לצפות עכשיו לגילוי אורו ית' (ע"י בטחון או שאר עבודות שמביאים לאור בתוך החושך)?
(ד) לאור דברי הרב שעיקר נסיון הדור עכשיו הוא להתגבר על הטומאה של המדיה שהוא הוא כוחו של הערב שער הנון דטומאה, האם לפי"ז יש להתרחק לגמרי מכל העיתונים החרדים שיש, כגון המודיע, יתד, משפחה, עמי וכדו' שכל החדשות שלהם נלקח מהמדיה? וכנראה שחלק גדול של עולם התורה מתרחקים ב"ה מאינטרנט, אבל הרבה משתמשים ברדיו חרדי ובעיתונים החרדיים, ויש גם מספר טלפון שמיוחד לעולם התורה שבו האדם יכול לשמע החדשות בעולם, האם יש מקום להשתמש בדרכים הנ"ל (ובפרט מי שרוצה מאד לדעת מה נעשה בעולם ואינו רוצה להרגיש שהוא מופשט מן המציאות של האי עלמא) ובפרט לאלו שהיו משתמשים באינטרנט ועכשיו לא משתמשים באינטרנט והם רוצים לדעת מה קורה בעולם ע"י רדיו או עיתונים וכדו'? או שיש להתרחק לגמרי מכל הנ"ל אע"פ שהוא טוב יותר מהאינטרנט, כיון שסו"ס כל המידע מגיעים לנו דרך המדיה שהוא מקור טמא ושקרי? כמובן שהדרך המובחר ביותר הוא להתרחק מכל הנ"ל וככל האפשר, אבל השאלה הזה בנוגע לאלו שאינם נמצאים במדרגה הזאת והם רוצים לדעת מה קורה בעולם כיון שכבר התרגלו לזה הרבה שנים ואי אפשר להם להיות מנותקים לגמרי מהחדשות ובפרט עכשיו באמריקא שיש הרבה דאגה מה יהי' כאן (ושאלה הזו הושאל לי מא' שנמצא במצב הנ"ל והיא רוצה לקבל את דעת הרב בזה).
תודה רבה להרב

תשובה:

א. יש לעלות לארץ ישראל.

ב. גם וגם. "פחדו בציון חטאים", במקום שאינו שלם בנפש, יש חטא, חסרון, ושם יש פחד, ונצרך להשלימו. ובמקביל לכך צפיה לישועה ובטחון בהשי"ת.

ג. נכון מאוד. קנין בנין של חושך דקדושה בנפש. ובמקביל צפייה לאור, כי אשב בחושך ה' אור לי.

ד. על כל אחד לנהוג לפי "מדרגתו", אולם במקביל לא להאמין למה שוקרא שם. וכידוע שאמר ר' יצחק הוטנר זצ"ל, שרוצה לדעת מה כתוב בעיתון, לא לצורך לדעת מה קרה במציאות, אלא לצורך לדעת מה אנשים חושבים שקרה...