התזונה הנכונה בשעת המגיפה [#10113]

ב' כסלו התשפ"א

שאלה:

בענין התזונה הנכונה בשעת המגיפה, מצינו ראינו להרשב"ש (סימן קצה) שכתב וז"ל, "אבל בימות המגפה צריך להזהר בתכלית השמירה, ושיוסיף בהנהגתו לנקות המותרים, ושלא להרבות במזון, ושיאכל דברים טובי האיכות ומעטי הכמותוירבה המנוחה וירחיק היגיעה". עכ"ל. האם יש בחז"ל ובספה"ק דברים נוספים בענין זה, זולת מה שכתב הרב שליט"א בספרו "להב אש" בענין הנהגת האכילה שהוא מבחינה רוחנית. בברכת התורה ובהכרת הטובה!

תשובה:

מגיפה, יגף, נגף, שורש ג-פ. ראשי תיבות ג' פרקים. ונודע נה"י ג' פרקים. ו"ק, ששה פרקים. קומה שלימה, י' פרקים. ונודע בספר יצירה, ראש בטן גויה, ראש – מוחין, בטן – כרס וכל חלקיו, גויה – גוף. ונודע, ראש – מוח, גוף – לב, בטן – כבד. ולכך עיקר מגיפה בבחינת בטן – כבד, מערכת העיכול והאכילה. וקטן הנמצא במעי אמו, הוא במדרגת נה"י, ג' פרקים. מדרגת כבד, אכילה. כמו שכתוב (נדה ל:) "אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה". כולו מדרגת בטן, אכילה. ולכך עיקר תיקון המגיפה, בבחינת עיבור, בטן, כבד, תיקון מדרגת מערכת העיכול, תיקון חוזק הגופני. ועיין עוד חסד לאברהם (מעין ה נהר כח). דברים אלו נכתבו ביתר הרחבה במאמרי מגיפה שנכתבו לאחרונה. ועוד. עיקר המגיפה שורשה ומקורה מבירורי מלכי אדום, החלקים שלא נתבררו, כמו שכתב האריז"ל בשער הכוונות (דרושי תפלת השחר דרוש ג) ובשער היחודים (פרק יג) ובפרי עץ חיים (שער עולם העשיה פ"ד). ועיקר הבירור ע"י אכילה, שאם לא בירר נכנס לתוכו ומזיקו.